تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E در آموزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیقات اخیر در حوزه آموزش‌های رسمی، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب 2 و فناوری‌های نوین آموزشی را در این حوزه نشان می‌دهند. هدف پژوهش حاضر، تطبیق فناوری‌های مبتنی بر وب 2 در تدریس و ایجاد چهارچوبی برای کمک به معلمان در انتخاب هدفمند فناوری‌های مبتنی بر وب 2 برای فعالیت‌های آموزشی آنان بر اساس طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E است. پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس استراتژی پدیدارشناسی انجام‌شده است. نمونه پژوهش، 9 نفر از دبیران دوره متوسطه اول شهر مریوان و 4 نفر از متخصصین حوزه فناوری آموزش و هوشمند سازی مدارس بودند که به‌صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه‌گیری موارد مطلوب انتخاب شدند. داده‌های حاصل از مصاحبه‌های گروهی با نمونه پژوهش، با روش کدگذاری کوربین و اشترانس تحلیل‌شده‌اند. اعتباربخشی به داده‌ها با روش بازبینی توسط همکار و همچنین ارجاع نتایج به چهار نفر از شرکت‌کنندگان در پژوهش انجام گردید. نتیجه حاصل از پژوهش، طراحی یک جدول از برنامه‌های کاربردی وب 2 بود که این فناوری‌ها را بر اساس روش طراحی آموزشی 5E و طبقه‌بندی بازنگری شده اهداف شناختی بلوم نشان داد. معلمان به کمک این جدول می‌توانند به انتخاب فناوری متناسب با اهداف درسی‌شان بپردازند. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای سایر معلمان در استفاده هوشمندانه از فناوری‌های مبتنی بر وب 2 در طرح‌های درسی آنان مورد استناد قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Matching web.2 applications with Bloom's revised taxonomy and 5E educational design model

نویسندگان [English]

  • nori barari 1
  • morteza rezaei zadeah 2
  • abasalt khorasani 2
  • Farnoush Alami 3
1 Ph.D. Student of Information Technology in Higher Education, Shahid Beheshti University
2 faculty member of shahid beheshty university
3 Martyr Beheshti University Faculty of Educational Sciences
چکیده [English]

The recent studies shows that the field of education has a potential to embrace instructional technology and Web 2.0 applications. This research as a part of an ongoing process of collaborative enquiry between the researchers and teachers in a Teachers Professional Learning Community (TPLC) of marivan city. These meetings were held on a monthly basis during the academic year in 1395-1396. The purpose of this research is to matching web.2 applications with Bloom's revised taxonomy and 5E educational design model for teaching. The research was conducted using a qualitative approach based on the phenomenological strategy. The result of the research is the design of a table of Web applications based on bloom’s revised taxonomy and 5E educational design model. This table can be made more complete by subsequent research by other researchers. The experiences of these teachers can prove useful to other teachers looking to integrate Web 2.0 into their instruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • web.2
  • educational technology
  • 5E educational design model
  • revised bloom’s taxonomy