اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان دختران دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان در میان دختران دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر تهران صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی اول (پایه های 7 و 8) مناطق 7 و 3 تهران است که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. پس از اجرای پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپر اسمیت(1954) و پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین (نسخه کوتاه CBQ)( 1979)، 30 نفر واجد شرایط به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش یا کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت؛ در حالی که در این زمان، گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش مهارت های زندگی منجر به افزایش عزت نفس و کاهش تعارض والد-نوجوان گردیده است. می‌توان نتیجه گرفت که ارتقای مهارت های زندگی در دوره‌ی نوجوانی می‌تواند در بهبود عزت نفس دختران و تعارض‌های آن‌ها با والدینشان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of life skills training on self-esteem and parent-child conflict among first secondary school girls in Tehran

نویسندگان [English]

  • abolghasem mehrinejad 1
  • nastaran sadri 2
  • Leyli Ramezan Saatchi 3
  • zeynab ghafari 4
1 alzahra university
2 emam khomainy univercity
3 Phd student of Psychology , Alzahra University,Tehran,Iran
4 shahid chamran university
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine effectiveness of life skills training on self-esteem and parent-child conflict among first secondary school girls in Tehran. The statistical population of this study includes all female high school students (7th and 8th grade) in Tehran's 7th and 3rd districts, who were studying in the academic year 2015-16. After the implementation of Cooper Smith Self-Esteem Inventory(1954) and Parent-Adolescent Conflict Inventory (CBQ)(Short Version) (1979) 30 qualified individuals were selected and randomly assigned to the experimental or control group. The treatment group received 8 sessions of life skills training, while the control group received no training. The data were analyzed using one-way ANOVA. The results showed that life skills training lead to increased self-esteem and reduced parent- adolescent conflict. It can be concluded that promoting life skills during adolescence can be effective in promoting girls' self-esteem and reducing their parent- adolescent conflict

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills training
  • self-esteem
  • conflict
  • adolescence