مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هلپ

2 هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)

3 هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

آموزش و پرورش پیش دبستانی یکی از پایه های اساسی هر نظام و سیستم آموزشی می باشد. در تمامی نظامهای آموزشی این مقطع از آموزش عمومی مورد سوالها و چالشهای جدی واقع شده است. سوال در خصوص اهداف، نوع و کیفیت برنامه های آموزشی از جمله این چالش ها می باشد. اهمیت و ضرورت توسعه حرفه ای به حدی است که توجه به آن موجب بهبود عملکرد معلم و یادگیری کودک می شود. در این مقاله پژوهشهای انجام شده در طی 36 سال اخیر (از سال1980تا2016) در حوزه توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی و اوان کودکی که در پایگاه داده ایISI نمایه شده اند مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 917مقاله و رکورد با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه ای اجتماعی مورد کنکاش و بررسی کتابشناختی به منظور شناسایی روندهای موجود و ارائه راهنمایی برای پژوهشهای آینده قرارگرفتند. همچنین روندهایی مثل کشورهای دارای بیشترین مقاله، دانشگاهها و مؤسسات تولیدکننده مقاله در این حوزه، حوزه های تحت پوشش و سایر روندها مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی با استفاده از نرم افزار وس ویورر انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که از 5 دانشگاه برتر در حوزه تعامل در محیط های یادگیری آنلاین، 4دانشگاه آن در آسیا قرار دارند و همچنین اولین دانشگاه آمریکا که در جمع برترین ها قرار دارد، دانشگاه ایندیانا می باشد که در رتبه ششم دانشگاههای دارای بیشترین تولید علم قرار دارد. اما در مجموع، کشور آمریکا در اغلب رشته ها، بیشترین سهم را در تولید علم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of Professional Development in Preschool Education: An overview of the research carried out over the past 36 years

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Khodabandelou 1
  • Golnar Mehran 2
  • Hoda sadat Mohseni 2
  • Fahimeh Rajabi 3
1 HELP University
2 Faculty member/ Alzahra
3 Faculty member Payam Noor university
چکیده [English]

Preschool education is one of the basic foundations of any system and educational system. In all educational systems, this section has raised serious questions and challenges from public education. The question of goals, type and quality of training programs is one of these challenges. The importance and necessity of professional development to such an extent that it improves the performance of the teacher and the child's learning. In this article, research has been conducted over the past 36 years (from 1980 to 2016) on the development of vocational education in preschool and adolescent education indexed in the ISI database. A total of 917 articles and records were analyzed using a social network analysis and bibliographic review to identify existing trends and provide guidance for future research. Also, trends such as the countries with the most articles, universities and institutes producing articles in this area, covered areas and other trends were examined. An analysis of social networks was done using Wizard software. The research findings showed that five of the top five universities in the field of interaction in online learning environments, four of which are in Asia, and the first university in the United States is the University of Indiana, ranked sixth in the largest universities Science production. But in sum, the United States has the largest share in science production in most disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Professional Development"
  • "Preschool Education"
  • "Review Study"