تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه بوعلی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تحلیل روابط بین خودکارآمدی، انگیزش، امید و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه بودند (900 نفر) که با استناد به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 220 نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها 5 پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه امید (اسنایدر، 1991)؛ خودکارآمدی تحصیلی (مورگان و جینکز، 1999)؛ انگیزش تحصیلی (هارتر، 1981)؛ تنشگر تحصیلی (گادزلا و بالوگلو، 2001) و سازگاری تحصیلی (بیکر و سیریاک، 1986) بودند که روایی آن‌ها با استناد به دیدگاه‌های صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که خودکارآمدی، انگیزش، امید، تنشگرهای تحصیلی و سازگاری تحصیلی، روابط معناداری با یکدیگر دارند. در ادامه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر یک از متغیرهای خودکارآمدی، انگیزش، امید و تنشگرهای تحصیلی به تنهایی تأثیر معنا‌داری بر سازگاری تحصیلی دارند. نهایتاً نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که امید تحصیلی و تنشگرهای تحصیلی می‌توانند در افزایش ارتباط خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی نقش میانجی را ایفا کنند، اما نقش میانجی آن‌ها در ارتباط بین انگیزش و سازگاری تحصیلی تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Hope, Academic Self-Efficacy, Motivation and Stressors with Academic Adjustment among Undergraduates at University of Urmia

نویسندگان [English]

  • Farzane Michaeli Monee 1
  • Goona Fathi 1
  • Maryam Shohoodi 1
  • Khalil Zandi 2
چکیده [English]

This study aimed at analyzing the relationship of self- efficacy, motivation, hope and stressors with academic adjustment among undergraduate students of Urmia University. The study employed the descriptive-correlation method of research. The sample included 220 undergraduate students of Urmia University, who were selected according to Morgan table using simple random sampling. Five questionnaires were used for the purpose of data collection, including hope scale (Snyder, 1991), academic self-efficacy inventory (Morgan and Jinks, 1999), the academic motivation scale (Harter, 1981), academic stressors inventory (Gadzela and Baluglo, 2001), and academic compatibility scale (Baker and Syriyak, 1986), the validity and reliability of which were confirmed. To analyze the data, Pearson correlation test, multiple regression and path analysis were used. The analysis indicated that self-efficacy, motivation, hope, academic stressors and academic compatibility had significant relationship with each other. Multiple regression analysis showed that each of the variables by themselves including self-efficacy, motivation, hope and academic stressors had significant effect on academic compatibility. The results of path analysis indicated that academic hope and academic stressors play a mediatory role in enhancing the relationship between academic self-efficacy and academic compatibility, but their intermediary role in the relationship between motivation and academic compatibility was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic adjustment
  • self
  • efficacy
  • Motivation
  • hope
  • Stressors
احمدی، پروین.، خادمی، عزت و فتاحی بیات، صدیقه (1388). بررسی آثار فن‌آوری ارتبـاطی جدید (اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تأکید بر سازگاری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های تهران. فصلنامة اندیشه های نوین تربیتی، دورة 5، شمارة 3، ص: 36-9.
اردلان، الهام و حسین­چاری، مسعود (1390). پیش‌بینی سازگاری تحصیلی براساس مهارت‌های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، سال ششم، شماره ( 17)، ص:  28-2.
باغانی، مریم و دهقانی نیشابوری، محسن‌ (1390). بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، اولین همایش ملی یافته‌های علوم شناختی در تعلیم وتربیت، ص: 125-113.
بنی اسدی، علی و پورشافعی، هادی. (1391). نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان رشته‌های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قاین، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 8، شماره (4)، ص: 102-81.
رجبی، غلام‌رضا (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی (GSE-10) در دانشجویان روان‌شناسی دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 2، شمارة (1 و 2)، ص: 122-111.
زارعی، حیدرعلی.، میرهاشمی، مالک و پاشا شریفی، حسن. (1391). ارتباط سبک‌های تفکر با سازگاری تحصیلی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ص:  166-160.
زاهد بابلان، عادل.، قاسم پور، عبدالله و حسن زاده، شهناز (1390). نقش بخشش و سرسختی روان شناختی درپیش بینی امید. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 3، پیاپی (45)، ص: 19-13.
شکری، امید.، کرمی نوری، رضا.، فراهانی، محمدنقی و مرادی، علیرضا (1389). آزمون ساختار عاملی و  ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه استرس تحصیلی. مجله علوم رفتاری، دورة 4، شمارة(4)، ص: 283-277.
فولادوند، خدیجه.، فرزاد، ولی‌اله.، شهرآرای، مهرناز و سنگری، علی اکبر (1388). اثر حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر سلامت روانی- جسمانی، فصلنامه روان‌شناسی معاصر، دوره چهارم، شماره 2، صص 93-81.
محمدی درویش بقال، ناهید.، حاتمی، حمیدرضا.، اسدزاده، حسن و احدی، حسن‌ (1392). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش­آموزان دبیرستان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره بیست و هفتم، سال نهم، صص 66-49.
مظلومی، سید سعید.، احرامپوش، محمد حسن.، ثروت، فرخ‌لقا.، عسکرشاهی، محسن. (1390). بررسی میزان انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر بهداشتی در دانشجویان پسر، مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقییزد، دوره هجدهم‌، شماره سوم ، صص184-190.
ملتفت، قوام و ساداتی، سمیه سادات (1388). رابطه جهت‌گیری هدف با امید در دانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ص:  337-336.
نجفی، محمود و فولاد چنگ، محبوبه (1386). رابطه خودکارآمدی وسلامت روان در دانش‌آموزان دبیرستانی، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال 14،(22)، ص: 81-69.
 
Akin, A. (2009). Self-efficacy, achievement goals, and depression, anxiety, andstress: A structural equation modeling. Word Applied Sciences Journal, 3 (5): 725-732.
Altunsoy, S. & Çimen, O., Ekici, G. & Atikc, A. D, Gokmen, A. (2010). An assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self efficacy, Procedia Social and Behavioral Sciences ,2, 2377–2382.
Amoon, H. (2008). The association between self-efficacy and self-related - abilities and college students’ adjustment and academic performance. Research in Higher Education, 49 (1): 62-79.
Baker, R.W & Siryk, B. (1986). Measuring Adjustment to College. Journal of Counseling Psychology, 3, 179-189.
Banikhaled, M. (2010). Academic Adjustment and its Relationship with the General Self-Efficacy of Students in the Faculty of Education at Al al-Bayt  University, An-Najah University Journal  of Humanities, 24(2): 413-432.
Chang, E. C.; & DeSimone, S. L. (2001). The influence of hope on appraisals, coping, and dysphoria: a test of hope theory, Journal of Social and Clinical Psychology, 20: 117-129.
DeDyen, R.(2008). A comparison of academic stress amange Austrailan and international students, UW-L Journal of Undergraduate Research, XI, 1-4.
Gadzella, B.M. & Baloglu, M. (2001). Confirmatory Factor Analysis and Internal Insistency of Student-life Stress inventory. Journal of Instructional Psychology, 28, 84-94.
Gadzella, B.M., Stacks, J.M., & Stephens, R. (2004). Confirmatory Factor Analysis and Internal Insistency of Student-life Stress inventory. Journal of Instructional Psychology, 28, 84-94.
Harter S, (1981). Anew self -report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in classroom: Motivational and informational componaents, Developmental Psychology, Vol . 17 (3) , 300-312.
Hibbard, d. r., Davis, K. L. (2011).Perfectionism and Psychological Adjustmentamong College Students: Does Educational context matter? North American Journal of Psychology, 13 (2): 187-200.
Kling, K.C., Ryff, C.D., Love, G., & Essex, M. (2008). Exploring the influence of personality on depressive symptoms and self-esteem across a significant life transition. Journal of personality & social psychology, 58 (5), pp. 920-932.
Kurt, T. Duyar, I., & Calik, T. (2011). Are we legitimate yet? a closer look at the casual relationship mechanisms among principal leadership, teacher self efficacy and collective efficacy. Journal of Management Development, 31(1):71-86.
Lanthier, R. P & Windham, R. C,(2004). Internet  use  and college adjustment: The moderating  role of gender, Computers in Human behavior, 20(5), p 591-606
Lefkowitz, E.T. (2003): Predicting adjustment to college: A model of personality, coping  strategies,  and  college adjustment(Doctoral dissertation, Columbia University, (2003). Dissertation abstracts international, 64(6B): 29-72.
Lubker, J. R & Etzel, E. F, (2008). College Adjustment Experiences of First-Year Students: Disengaged Athletes, Nonathletes, and Current Varsity Athletes, NASPA Journal, 44(3), Art. 5. p457-480.
Luthans, F.; Avey, J. B.; Avolio, B. J. & Peterson, S. J. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital, Human Resource Development Quarterly, 21(1), 41-67.
McCoy, D. C.; Wolf, SH. and Godfrey, E. B. (2013). Student motivation for learning in Ghana: Relationships with caregivers’ values toward education, attendance, and academic achievement, School Psychology International, 1-15.
Morgan, V. & Jinks, j (1999). Childrens perceived academic self- efficacy: Aninventory scale. http: // unr. Edu / homepage/jcannon/jinksmor.htm1
Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95, 667–686.
Richards,P.D.(2009). Examining and addressing academic stress at a suburban high school. Personality and Individual Differences, 43, 679-889.
Rubin, A., & Babbie, E.A. (2009). Research Methods for Social Work. Thomson Brooks/Cole, Belmont, Calif: US. PP. 1-679.
Sallem, H.; Beaudry, A.; & Croteau, A. M. (2011). Antecedents of computer self- efficacy: a study of personality traits and gender, computer in human behavior, 27: 1922-1936.
Sanchez-Marin M., Rejano-Infante E. & Rodriguez-Troyano Y. (2001). Personality and academic productivity in the university student. Social Behaviour and Personality, 29, 299.305.
Saracaloglu, A.S., Dinçer, I.B.(2009). A study on correlation between self-efficacy and academic motivation of prospective teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 320–325.
Snyder, C. R. (2002). Hope Theory Rainbows in the Mind, Psychological Inquiry, Vol, 13, No, 4: 249-275.
Snyder, C. R., Rand, K. L., & Sigmon, D. R. (2002). Hope theory: A member of the positive psychology family. In C. R. Snyder & S. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 257-276). New York: Oxford University Press.
Toews, M.L, Yazedian, A.  (2010). College Adjustment among Freshmen:  Predictors for White and Hispanic Males and Females, College Student Journal, 41(4): 891-900.
Wang. A & chen, L. (2006). first year students Psychological and behavior Adaptation to college, The role of coping strategies and social support, US-china Education Review, 18, 51-57.
Wells,M. (2005). The effects of gender, age, and anxiety on hope differences in the expression of pathway and agency thought, Journal of Genetic Psychology, 32: 85-102.
Wickens, L. & Greeff, A.P. (2005). Sense of family coherence and the utilization of resources by first-year students. The American Journal of Family Therapy, 33(5): 427-441.
Zajacova, A. & Lynch, S. M. (2005). Self-efficacy, stress and academic success in college. Journal of Research in Higher Education, 46(6): 677-706.
Zimmerman, B. J. & Kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: The mediating role of self- efficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary Educational Psychology, 30, 397-417.