معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

با تبلور عصر دانش‌محور، اندیشمندان به این درک مشترک رسیده‌اند که داشتن جامعه‌ای توسعه‌یافته و رشد و بالندگی در ابعاد مختلف، در گرو تلاش در توسعه و پرورش اجتماع نخبگانی می‌باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب از فرآیند توسعه اجتماع نخبگانی در حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی مبتنی بر مطالعه‌ای توصیفی-اکتشافی و با رویکردی توسعه‌ای-کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش منتج به ارائه الگویی برای توسعه و حمایت از اجتماع نخبگان علمی در کشور شده است که شامل دو رویکرد توسعه انگیزاننده و هدایت‌گرانه نخبگان می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط فعلی برای توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در کشور، نیاز به اجرای تؤامان هر دو رویکرد انگیزاننده (توسعه مادی، معنوی و اجتماعی) و هدایت‌گرانه (توسعه شغلی، علمی، و انسانی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students

نویسندگان [English]

  • Behnam Golshahi 1
  • Abbas Ali Rastegar 2
  • Davood Feiz 2
  • Azim Zarei 2
1 Ph.D. HRM, Faculty of Economic, Management and Political Sciences, Semnan University
2 Associate Prof, Faculty of Economic, Management and Political Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Flourishing the knowledge-based economy, the scholars have come to this shared understanding that having a developed society and growing in different dimensions depends on efforts to develop and cultivate elite communities. Accordingly, the present study aimed to provide a model of developing process of talents at the elite’s community, based on a descriptive-exploratory study with a developmental-applied approach. The statistical population of the research includes the scientific lasting faces of the country as well as senior managers of the National Elite Foundation. The statistical sample was selected through a purposeful judgment of 25 people. Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with experts. Finally, based on the hybrid algorithm of the soft system methodology and cognitive mapping, a model of the talent developing process is presented and then, by comparing the existing factors in thinking system (conceptual model) with real-world actions (National Elite Foundation), it is suggested that structural, behavioral, and ground changes be made to desire develop the talents at the elite’s community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Talent architecture
  • Talent optimization
  • Elite’s community
  • INEF
  • CM and SSM hybrid algorithm"