بررسی روایی و پایایی پرسشنامه چهار عاملی هیجانات معلم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان.

2 استاد گروه روانشاسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

3 استادیارگروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: معلمان با استفاده از ارزیابی های اولیه و ثانویه از بافت مدرسه و کلاس درس، تجارب مؤثر هیجانی خود را بدست می آورند. هدف اصلی اجرای پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه هیجانات چهار عاملی معلم است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک طرح توصیفی – همبستگی است. دو گروه از معلمان مرد و زن در این پژوهش شرکت کردند برای تعیین نسبت جنسیت، از بین 501 نفر گروه نمونه، 298 نفر معلم مرد و 203 نفر معلم زن به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ایی از بین معلمان پارسیان، عسلویه و شیبکوه از توابع استانهای هرمزگان و بوشهرانتخاب شدند.
یافته ها: تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از عامل یابی مؤلفه اصلی و چرخش پروماکس انجام شد و چهار مؤلفه لذت، اضطراب، عصبانیت وافتخار بدست آمد. بار عاملی همه سئوالات روی عاملها بیشتر از 0/30 بود و لذا هیچ کدام از سئوالات حذف نشدند. نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان داد که شاخصهای برازش استخراج شده مطلوب است و حاکی از این بود که داده های پژوهش با مدل نظری چهار عاملی هیجانات معلم برازش دارد. با استفاده از روش ضریب آلفا کرونباخ، پایایی مؤلفه های پرسشنامه آن بدست آمد و مقدار آنها مطلوب بود.
نتایج: نتایج بدست آمده حاصل از پژوهش نشان داد که پرسشنامه هیجانات معلم ابزاری معتبرو با پایایی و روایی مطلوب بوده و قابلیت کاربرد در پژوهشهای آموزشی و روانشناختی در جامعه معلمان دبیرستان دارد.. کاربرد پرسشنامه در مقطع ابتدایی با احتیاط صورت گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of validity and reliability of four factors teacher emotions questionnaire

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi 1
  • parvin kadiwar 2
  • Hadi Keramati 3
  • Mehdi Arabzadeh 4
1 Phd, Student of Educational Psychology, Tehran,Iran. Teacher of Azad University, Parsian, Iran.
2 Professor of Educational Psychology Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assist of Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assist of Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The teachers earn effectiveness experiences with using primary and secondary appraisal in the classroom and school context. The main purpose of this article is investigation of validity and reliability of four factors teacher emotions questionnaire.
Method: Questionnaires were administered between teachers, of Asalouyeh, Parsian and Shibkooh cities in Hormozgan and Bushehr Zone of Iran. For determinig sex proportion, 501 teachers selected with randomized stratified sampling. 298 men and 203 women responded to questionnaire.
Results: The exploratory factor analysis (EFA) is done with principal components and rotated with promax method. Four factors is earned consist enjoyment, anxiety, anger, proud with principal components and rotated with promax method. Loading factors was than 0/30. None of items is omitted. Result of confirmatory factor analysis (CFA) also showed that the goodness fit of the four factors were good fit of the data to the hypothesized model. Reliability of teacher emotions questionnaire is earned with Alpha Cronbach’s Coefficient method. Alpha Cronbach’s coefficient dimensions consist enjoyment, anxiety, anger and, proud were good and acceptable.
Conclusion: The result showed that the four factors of teacher emotion questionnaire has good validity and reliability. It can be used in instructional and psychological research in Iranian high schools teachers. Results of this research is generalized with caution to primary schools teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion creativity
  • enjoyment
  • Anxiety
  • anger
  • proud