بررسی جایگاه تربیت و عدالت تربیتی در نظریه عدالت جان رالز

نویسنده

چکیده

در این پژوهش نقش و جایگاه تربیت و عدالت تربیتی در نظریه عدالت جان رالز بررسی شد و روش‌های پژوهشی استفاده شده توصیفی – تحلیلی و قیاس نظری و قیاس عملی بود. نتایج نشان داد که در نظریه عدالت، به تربیت تحت مباحثی همچون تربیت شهروندی، تربیت به‌عنوان یکی از خیرات نخستین و مسئولیت خانواده در قبال نسل جدید توجه شده است. همچنین رابطه بین عدالت و تربیت در نظریه عدالت، یک رابطه دوسویه بوده که به تقویت همدیگر کمک می‌کنند. چیستی، چرایی و چگونگی عدالت تربیتی در این نظریه و اشاره‌های آن برای نظام‌های آموزشی برای استفاده سیاست‌گذاران آموزشی، برنامه‌ریزان درسی و معلمان تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Education and Educational Justice in John Rawls’ Theoryof Justice

نویسنده [English]

  • Behboud Yarigholi
چکیده [English]

The current study investigates the role of education and educational justice in John Rawls’ theory of justice. The study has used descriptive-analytic methods as well as theoretical and practical comparisons. The results showed that education has been highly emphasized in this theory under topics like civil justice, education as the primary goal and family responsibility for the new generation. Moreover, the relationship between justice and education in the theory of justice is a bilateral relationship in which they strengthen each other. What, why and how of educational justice which can be applied for educational policy makers, curriculum developers and teachers have been analyzed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Educational justice
  • Theory of Justice
  • John Rawls