سنجش میزان بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی، تفکّری و پژوهشگری در میان دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران(سال تحصیلی 90-91)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی، تفکّری و پژوهشگری در میان دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پ‍ژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چهار منطقه (شمال، مرکز، شرق و غرب) شهر تهران انتخاب شد و نمونه آماری این پژوهش 285 (145 دانش‌آموز پسر و 140 نفر دانش‌آموز دختر) دانش‌آموز بودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و استنباطی (آزمون t مستقل) استفاده شد. نتایج نشان داد که در مهارت‌های برقراری ارتباط درون فردی، تفکّر انتقادی، تفکّر خلّاق و پژوهشگری، دختران و پسران دانش‌آموز در حد متوسطی بودند، اما در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر متوسط و در مهارت ارتباط بین فردی در سطح متوسط به بالا بودند. همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که در مهارت‌های بین فردی پسران به‌طور معناداری از دختران میانگین بالاتری داشتند(047/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Communication, Thinking and Research Skills among the Fifth Grade Students in Tehran (educational year 90-91)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Mokhtari
 • Isameil ZareiZavaraki
 • Farkhondeh Mofidi
چکیده [English]

The aim of this study was to assess communication, thinking and research skillsof primary school students in Tehran. This study was a descriptive survey and its sample included285 (145 boys and 140 girls) students which were selected through cluster sampling method in four regions of Tehran (North, Center, East and West). For the purpose of data analysis, descriptive (frequency, mean) and inferential statistics (independent t-test) were used. The results showed that the skillsof interpersonal communication, critical thinking, creative thinking, and researching in girls and boys are moderate. The students were below average in information and communication technology usage, but interpersonal communication skills were above average. The independent samples t-test results showed that the interpersonal skills of boyshad significantly higher mean than girls (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interpersonal
 • Intrapersonal
 • Technology
 • creative thinking
 • Critical thinking
 • Research
 • Fifth grade students
 • Twenty
 • first century skills