‌بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، رابطۀ بین انگیزش پیشرفت و سرمایۀ انسانی کارکنان جهاددانشگاهی دانشگاه تهران، وضعیت موجود سرمایۀ انسانی و انگیزش پیشرفت و رابطۀ مؤلّفه‌های انگیزش پیشرفت با سرمایۀ انسانی بررسی شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامۀ سرمایۀ انسانی(نادری، 1390)و پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت هرمنس بود. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب برای پرسشنامه سرمایه انسانی و انگیزش پیشرفت،(93%)و(73%)به‌دست آمد. جامعۀ پژوهش کارکنان جهاددانشگاهی دانشگاه تهران بودند و به‌دلیل محدودیت کارکنان تمام 250 نفر به عنوان نمونۀ آماری در نظر گرفته شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از فراوانی، درصدفراوانی، آزمون تی تک نمونه‌ای ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند‌گانه استفاده شد و نتایج نشان داد که در جهاددانشگاهی دانشگاه تهران میزان سرمایۀ انسانی در حد بالاتر از متوسط معنادار است؛ بین اعتماد به نفس و سخت‌ کوشی با سرمایۀ انسانی همبستگی مثبت و معنادار در سطح 50/0 وجود دارد، بین ادراک پویا از زمان‌، انگیزۀ تحرک به سوی بالا‌، آینده‌نگری‌، انجام مؤفقیت‌آمیز کار و پشتکار با سرمایۀ انسانی همبستگی مثبت و غیرمعنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Achievement Motivation and Human Resource in Jahad-Daneshgahi of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Hosein Zeinali Pour
  • Javad Pourkarimi
  • Ahmad Arash
  • Roghayeh Nazari
چکیده [English]

This study aimed atinvestigating the relationship betweenachievement motivation and human resource,the present condition of human resource and achievement motivation, and the relationship between components of achievement motivation and human resourcein Jahad-Daneshgahi of Tehran University. The descriptive-correlative study approach was used and the measurement tools were the human resource questionnaire (Naderi, 2011) and Hermans'achievement motivation test. The reliability of the questionnaires was assessed based on Cronbach alpha coefficiency. The population of the study was the staff of Jahad-Daneshgahi of Tehran University. Due to the staff limitation, all 250 personnel were considered as the statistical sample. In order to analyze the data, frequency, frequency percentage, one-sample T-testand multiple regression were used. The results revealed that 1) the human resource is significantly higher than the average level, 2) there is a positive significant correlation between self-confidence and human resource,3) there is a positive correlation between the dynamic perception of time; 4) there is a positive significant correlation between sturdiness and the human resource,5) there is a positive significant correlation between progressive practical motivation and the human resource,6) there is a positive significant correlation between providence and the human resource,7) there is a positive significant correlation between successful work and the human resource, and finally 8) there is a positive significant correlation between the perseverance and the human resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource
  • Achievement motivation
  • Jahad
  • Daneshgahi of Tehran University