بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی

نویسندگان

چکیده

سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، 509 نفر از کارکنان دفتر مرکزی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی بودند، از میان آن‌ها 215 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های سازمان ‌یادگیرنده سنگه، یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک و عملکرد سازمانی فراستخواه استفاده شد. پایایی سه پرسشنامه به‌ترتیب 96/0، 94/0 و 98/0 برآورد و روایی آن‌ها توسط متخصصان تأیید شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، از روش‌های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سازمان یادگیرنده به‌طور غیر مستقیم و از طریق یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد. رابطه بین همه ابعاد سازمان یادگیرنده با یادگیری سازمانی به غیر از بعد تسلط فردی معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Study on the Impact of Learning Organization on Organizational Performance through the Mediating Effect of Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shams
  • Mohamad Hosein Pardakhtchi
  • Hatam Maleki
چکیده [English]

The current study aimed at investigating the effect of learning organization on the organizational performance through the mediating effect of organizational learning. The population included all the staff of National Petrochemical Corporation headquarter (N=509) out of which 215 were selected as the sample using systematic random sampling technique. A researcher-made questionnaire, Watkins &Marsick’s questionnaire, and Ferasatkhah’s questionnaire were used to collect the data related to learning organization, organizational learning, and organizational performance, respectively. The reliability of the instrumentswas 0.96, 0.94 and 0.98, respectively. Additionally, the validity of the questionnaires was confirmed by the experts. The analysis of the data was conducted using both descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and SEM mode). The results showed that learning organization indirectly impactson organizational performance through organizational learning. Also, the relationship between all aspects of learning organization and organizational learning were meaningful except in the case of individual mastery factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • Organizational Performance
  • organizational Learning