بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای نیمرخ‌های عاطفه‌تحصیلی سازگار و ناسازگار

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان- تبریز

2 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان -تبریز.

3 دانشگاه تربیت معلم شهیدمدنی آذربایجان -تبریز.

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی نیمرخ‌های عاطفه‌تحصیلی دانش‌آموزان در متغیرهای تعلل‌ورزی تحصیلی، جهت‌گیری هدف و باورهای انگیزشی و نیز تفاوت این نیمرخ‌ها از لحاظ پیشرفت تحصیلی بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع علّی-‌ مقایسه‌ای بود. آزمودنی‌ها 407 نفر از دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر تبریز بودند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای تشخیص نیمرخ‌های عاطفه تحصیلی پرسشنامه‌های راهبرد‌های انگیزشی برای یادگیری ((MSLQ، پرسشنامه هدف پیشرفت ((AGQ و مقیاس ارزیابی تعلل‌ورزی-نسخه دانش‌آموز((PASS در میان آزمودنی‌ها اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری‌، تجزیه تابع تشخیص و tمستقل استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌ای نشان‌دهنده دو نیمرخ عاطفه تحصیلی سازگار(225=n) و ناسازگار(182=n) در میان دانش‌آموزان بود. نخستین نیمرخ شامل دانش‌آموزانی با مقادیر بالای ارزش‌گذاری درونی تکلیف و خودکارآمدی، مقادیر متوسط ناراحتی از تعلل‌ورزی، تغییر عادت تعلل‌ورزی، هدف تسلط و عملکرد گرایشی‌ و مقدار پایین اضطراب امتحان، تعلل‌ورزی در تکالیف، امتحان و تهیه گزارش نیم سالی و هدف تسلط- اجتنابی بود که نیمرخ دارای عاطفه تحصیلی سازگار نامیده شد. نیمرخ دوم نیمرخ دارای عاطفه تحصیلی نا‌سازگار نامیده شد که شامل‌ دانش‌آموزانی با مقادیر بالای اضطراب امتحان، هدف تسلط اجتنابی، تعلل‌ورزی در تکالیف، امتحان و تهیه گزارش نیم سالی، مقادیر متوسط ناراحتی از تعلل‌ورزی، تغییر عادت تعلل‌ورزی، هدف تسلط و عملکرد گرایشی ‌و مقادیر پایین ارزش‌گذاری درونی و خودکارآمدی بودند. نتایج آزمون tحاکی از آن بود که نیمرخ عاطفه تحصیلی سازگار نسبت به نیمرخ‌ دارای عاطفه تحصیلی نا‌سازگار، ‌پیشرفت تحصیلی بالاتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Educational Achievement of Students with Adjusted and Maladjusted Educational Emotion Profiles

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ahmadi 1
  • Moosa Piri 2
  • Javad Mesr Abadi 3
چکیده [English]

The aim of this study was distinguishing the clusters of students’ educational emotion profile in terms of educational procrastination, goal orientation, and motivational beliefs. This study additionally examines the difference between these profiles concerning educational achievement. To this purpose, the study was conducted according to survey and causal-comparative methods. The sample of the study, including 407 students was selected among Tabriz high school students, using multi-stage cluster sampling method. Motivational Strategies for Learning Questionnaire, Achievement Goal Questionnaire, and Procrastination Assessment (Student Sample) were employed to identify the clusters of educational emotion profile. Cluster analysis, discriminant function analysis, and independent t-test were used to analyze the data. The results of cluster analysis revealed adjusted (n=225) and maladjusted (n=182) educational emotion profiles among students. The first cluster, that is students with adjusted educational emotion profiles, includes students who displayed high scores in task value and self-regulation, average score in their agony with procrastination, changing habit of procrastination, and mastery goal orientation, and goal orientation, and also low scores in test anxiety, procrastination in task, exam, and preparing term papers, and mastery-avoidance goal orientation. On the contrary, the second cluster, that is students with mal-adjusted educational emotion profiles, embraces students with high scores in test anxiety, mastery avoidance goal orientation, procrastination in task, exam, and preparing term papers, and average marks in their agony with procrastination, changing habit of procrastination, and mastery goal orientation, goal orientation, and also low scores in task value and self-regulation. The results of the independent t-test demonstrated that the students with adjusted educational emotion profile gained higher educational achievement in comparison with those in the opposite cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Orientation
  • Motivational beliefs
  • Educational procrastination
  • cluster analysis
  • Educational emotion profile