مقایسه ناگویی هیجانی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ناگویی هیجانی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی شهر بهبهان با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی بود. جامعه آماری تمام دانش‌آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی شهر بهبهان در سال 92-91 بودند و از میان آن‌ها نمونه‌ای 30 نفری با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌‌ای از فرزندان طلاق و 30 نفر نیز از فرزندان عادی انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه ناگویی هیجانی (TAS-20)، پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) و معدل سال تحصیلی 92-91 استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که بین ناگویی هیجانی دخترهای خانواده‌های طلاق و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. ناگویی هیجانی در دخترهای خانواده‌های طلاق بالاتر از گروه عادی بود. سلامت روان دخترهای خانواده‌های طلاق پایین‌تر از خانواده‌های عادی بود. همچنین عملکرد تحصیلی دخترهای خانواده‌های طلاق پایین‌تر از خانواده‌های عادی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Alexithymia, Mental health and Academic Performance of Female Students in divorced and non-divorced families, controlling the effect of socio-economic status

نویسنده [English]

  • Nahid Mofradnegad
چکیده [English]

The aim of the present study was comparing alexithymia, mental health and academic performance of the female students in divorce and non-divorced families in Behbahan. The population of this study consisted of female students of divorce and non-divorce families in Behbahan, controlling for the effect of their socio-economic status. Out of this population a sample of 30 high school students in divorced and 30 in non-divorced families was selected randomly. The instruments used in this study were the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), General Health Questionnaire (GHQ) and the grade point average of the students in the school year of 1390-91. MANCOVA test was also used for analyzing the data. The results of MANCOVA revealed that there was a significant difference between alexithymia of the divorced and non-divorced families. The alexithymia of the divorced families was more than that of non-divorced families, and the mental health of the divorced families was less than that of non-divorced families. Also academic performance of the divorced families was less than that of non-divorced families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • General Health
  • Academic Performance
  • divorce
  • adolescent girls