مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

vپژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی چگونگی تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران انجام شد. در این پژوهش از روش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای بر اساس روش جرج‌ زد. ‌اف. بردی بهره گرفته شد. جامعه آماری کلیه مدارس هوشمند کشورهای مورد مطالعه بودند. دو کشور استرالیا و مالزی به‌دلیل پیشرو بودن در امر هوشمند‌سازی مدارس به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در ایران نیز چهار دبیرستان پیشرو هوشمندسازی شهر تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش میدانی مطالعه شدند. یافته‌های مهم پژوهش عبارت بودند از اینکه کشور استرالیا توانسته است با بهره‌گیری از نرم افزارهای مختلف مدیریتی مانند سیستم مدیریت محتوا، سیستم مدیریت شبکه و تلفیق فاوا در امر برنامه درسی(مانند: برنامه درسی برخط ) و فرایند ارزشیابی از دانش‌آموزان، کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارد. کشور مالزی نیز با طراحی سیستم مدیریت مدارس هوشمند توانسته است تمام شش بخش مدیریت آموزشی را در این سیستم ادغام کند و در تلفیق فاوا در برنامه‌درسی و ارزشیابی دانش‌آموزان هم تا حدودی مؤفق بوده است. مدارس هوشمند ایران نیز در راستای بهره‌گیری از فاوا در امر مدیریت آموزشی، برنامه-درسی و ارزشیابی از دانش‌آموزان گام‌هایی برداشته است، ولی نحوه اداره و مدیریت مدرسه هنوز در بیشتر اوقات بر پایه‌های سنّتی خود استوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of educational administration and curriculum of smart schools in Australia, Malaysia and Iran

نویسندگان [English]

  • Behzad Davodnia
  • Asmail Zaraii Zavaraki
چکیده [English]

The current study is aimed at comparing the state of incorporation of information and communication technology in educational administration and curriculum of smart schools in countries of Australia, Malaysia and Iran. In this descriptive research comparative analysis based on George, Z, F, and Bereday were used. The population of the study consisted of all smart schools in these three countries. Malaysia and Australia were chosen as the sample because they have been pioneers in making smart schools. In Iran, 4 high schools were chosen through target sampling as smart school pioneers. The results revealed that there has been a considerable success in Australia regarding the incorporation of information and communication technology in educational administration and curriculum of smart schools using different administrative software such as content administration system, network administration system and incorporating information and communication technology to educational administration and curriculum (such as online education) and evaluation process. Malaysia could incorporate all six parts of educational administration by designing an administrative system for smart schools and has been almost successful in incorporating information and communication technology into its curriculum and student evaluation process. Iranian smart schools are also moving toward taking benefit out of incorporating information and communication technology into their educational administration, curriculum and students’ evaluation process, but traditional methods are still being used in administration and management of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • smart school
  • Educational administration
  • curriculum