رابطه دینداری و تاب‌آوری در دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 جهاد دانشگاهی استان فارس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه دینداری و تاب‌آوری در دانش‌آموزان شهر شیراز بود. بدین منظور از میان کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز، 540 نفر (281 دختر و 259 پسر) به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دینداری گلاک و استارک (1965) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیوید‌سون (2003) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون قدم به قدم و آزمون تی مستقل) انجام شد. نتایج نشان داد همه ابعاد دینداری، رابطه مثبت و معنا‌داری با تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر و پسر داشتند. با این حال تنها ابعاد پیامدی و عاطفی، پیش‌بین‌ معنا‌داری برای تاب‌آوری بودند. بعد عاطفی در دانش‌آموزان پسر و ابعاد عاطفی و پیامدی در دانش‌آموزان دختر، تنها پیش‌بین‌های معنا‌دار تاب‌آوری بودند. همچنین میانگین تاب‌آوری دانش‌آموزان پسر به‌طور معنا‌داری بالاتر از میانگین دانش‌آموزان دختر بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که دینداری می‌تواند موجب ارتقاء تاب‌آوری در دانش‌آموزان شود. بر این اساس پیشنهادهایی برای استفاده پژوهشگران و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت دینی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between religiosity and Resilience in Secondary and High School Students in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Behnam Jamshidy Soloklo 1
  • Narges ArabMoghaddam 2
  • ArabMoghaddam Farideh Dorkhah 2
چکیده [English]

This research aimedat examining the relationship between religiosity and resilience among secondary and high school students in Shiraz. For this purpose,540 students (281 girls and 259 boys) were selected via clustered random sampling, from all secondary and high schools of Shiraz city. Glock and Stark’s (1965) religiosity scale and Connor and Davidson’s (2003) resilience scale were administrated to the sample. The data was analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation, stepwise regression, and independent samples t-test. Results of the study indicated that all dimensions of religiosity had positive significant relationship with resilience, both in girls and boys. However, only consequential and emotional dimensions of religiosity were significant predictors of resilience. Emotional dimension in boys and emotional and consequential dimensions in girlswere the significant dimensions of religiosity in predicting students’ resilience. In addition, the mean of resilience among boys was significantly higher than the mean for girls. The results revealed that religiosity can promote students’ resilience. Some suggestions were made for future research and decision making in educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • resilience
  • Gender
  • Secondary and high school students