بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس وابستگی‌های ارزش خود

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشگاه شیراز

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس وابستگی‌های ارزش خود در میان نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی بود. به همین منظور 502 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان لنگرود به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مقیاس‌های وابستگی‌های ارزش خود، خودشناسی انسجامی، شفقت خود-فرم کوتاه، خودشیفتگی مارگولیس-توماس و حرمت خود رزنبرگ در میان آن‌ها اجرا شد. در ابتدا تحلیل عامل تأییدی نشان داد که ساختار عاملی نمونه ایرانی با ساختار عاملی به‌دست آمده در نمونه‌های‌ آمریکایی (کراکر و همکاران، 2003) برازش ندارد. بنابراین، برای یافتن ساختار عاملی مناسب با نمونه ایرانی، تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مؤلّفه‌های اصلی با شیوه چرخش ابلیمین بر روی مقیاس مذکور انجام شد و نشان داد که 6 عامل با ساختار داده‌ها برازش دارند. علاوه بر تأیید روایی همگرا و واگرای مقیاس، ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب عامل‌های مقیاس را نشان داد. نتایج به‌دست آمده بر اساس نظریه خودمختاری و نظریه وابستگی‌های ارزش خود بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of PsychometricProperties ofContingencies of Self-Worth Scale

نویسندگان [English]

  • Milad SabzehAra Langaroudi 1
  • Mehdi Reza Sarafraz 2
  • Nima Ghorbani 3
چکیده [English]

Thisstudyaimed at investigating the psychometric properties of Contingencies of Self-Worth scale in a sample of Iranian university students. The sample included 502 undergraduate students in Payame Noor University of Langaroudwho were selected via convenience sampling method and asked to complete the Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS), Integrative Self-Knowledge (ISK), Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF), Margolis-Thomas Narcissism Scale (MTNS) and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). First, confirmatory factor analysis showed that the factor structure of the scale for the Iranian sample does not fit that of the American samples. Thus, to find an appropriate factor structure with Iranian sample exploratory factor analysis with principal component analysis and oblimin rotation was conducted and the results showed that 6 factors fitted the data structure. Convergent and divergent scale validities were confirmed and Cronbachalpha coefficients also revealed a good internal consistency of the scale. The findingswere discussed based on Self-Determination theory and Contingencies of Self-Worth theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingencies of self
  • worth
  • Psychometric properties
  • Confirmatory factor analysis
  • Exploratory factor analysis