تأثیر آموزش برنامه جرأت‌ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه‌ اول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه لرستان- خرم آباد- ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه جرأت-ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول انجام گرفت. مطالعه حاضر به شیوه نیمه-آزمایشی با طرح پیش-آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 95- 1394 بود. حجم نمونه برابر دو کلاس 22 دانش-آموز به تعداد 44 نفر(یک کلاس(22 نفر) گروه آزمایش و یک کلاس(22 نفر) گروه گواه) به‌صورت تصادفی و با استفاده از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. ابزار اندازه-گیری در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران(2014) بود. گروه آزمایش، تحت آموزش برنامه جرأت-ورزی قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه، پس‌آزمون و مجدداً 2 ماه بعد، پیگیری به عمل آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از spss-19و اجرای آزمون-های توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل واریانس با اندازه-گیری مکرر و t گروه‌های مستقل صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد آموزش برنامه جرأت-ورزی بر بهزیستی تحصیلی تأثیر دارد(001/0>P). این ‌ نتایج در مرحله پیگیری حفظ گردید.
کلید واژه‌ها: جرأت-ورزی؛ بهزیستی تحصیلی؛ دانش-آموزان دختر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect training of assertiveness program on academic well-being girl students in first grade

نویسندگان [English]

  • ezatollah ghadampour 1
  • farnaz radmehr 2
  • leila yousefvand 3
1 psychology group- lorestan university- khorramabad- iran
2 ph.D razi university,kermanshah
3 ph.D lorestan university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of educational program on the educational well-being of high school female students.. The present study was a semi-experimental design with pretest-posttest design and follow-up with the control group. The statistical population of this study included all female primary school students in Khorramabad city in the academic year 2015-16. The sample size was divided into two classes: 22 students (44 students) (one class (22 individuals) and one group (22 individuals), control group). They were randomly selected using multi-stage cluster sampling.The instrument of measurement in this research was the Peertin et al. (2014) Educational Welfare Questionnaire. The experimental group was trained by the program. After completing the training sessions, both the experimental and control groups, the post-test, and again 2 months later, were followed up. Data analysis was performed using spss-19 and descriptive and inferential tests such as Variable analysis with repeated measurements and t independent groups. The results of the study showed that the education program has a significant effect on educational well-being (P <0.001). These results were maintained at the follow-up stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Assertiveness program"
  • "Academic well-being girl"
  • "Students girl"