تأثیر تراکمی تجربه ارزشیابی توصیفی(کیفی) بر اضطراب آزمون و خودکارآمدی دانش آموزان پنجم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تراکمی تجربه نظام ارزشیابی توصیفی بر اضطراب و خودکارآمدی دانش‌آموزان بود. بدین منظور70 نفر دانش آموز(35 پسر و 35 دختر) که چهار سال متوالی نظام ارزشیابی توصیفی را تجربه کرده بودند و 70 نفر دانش‌آموز(35 پسر و 35 دختر) مشمول نظام ارزشیابی کمّی، از تهران انتخاب و به پرسشنامه‌ اضطراب(ابوالقاسمی و همکاران(1375) و مقیاس خودکارآمدی دانش‌آموز (مورگان- جینکز،1999) پاسخ دادند. برای هر متغیر، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی محاسبه و از تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که ارزشیابی توصیفی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان تأثیر دارد. اثر اصلی نوع ارزشیابی بر اضطراب امتحان معنادار است. صرف‌نظر از جنس، میانگین اضطراب دانش‌آموزان مشمول ارزشیابی سنتّی بیشتر از دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی است. اثر اصلی نوع ارزشیابی و جنس دانش‌آموزان بر خودکارآمدی معنادار نیست. باوجود این، خودکارآمدی برحسب جنس دانش‌آموزان از نوع ارزشیابی متأثر می‌شود. بنابراین، جنس دانش‌آموز با نوع ارزشیابی رابطه داشته و می‌تواند اثرات ارزشیابی را تعدیل کند. به نظر می‌رسد دختران بیش از پسران به اشارات و توصیف‌های کلامی آموزگاران حساس بوده و از آن متأثر می‌شوند.کابردهای این یافته‌ها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و برای انجام تحقیقات بعدی پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cumulative Effect of Experiencing Descriptive (qualitative) Evaluation on Test anxiety and Self-efficacy of Students in the fifth grade

نویسنده [English]

  • A. Naveedee
چکیده [English]

In this study we examine the effects of experiencing descriptive/qualitative system of evaluation on test anxiety and self-efficacy in the fifth grade students. the required data were gathered using two questionnaires (test anxiety and self-efficacy).Subjects included 140 students in Tehran who belong to traditional(35 female, 35 male) and new descriptive(35 female, 35 male) systems. Each of these two groups during the four past years covered by the mentioned evaluation systems. Two-way ANOVA was used for comparison means of anxiety and self-efficacy. Findings show that the main effect of evaluation system on anxiety is significant. Anxiety scores in the traditional group is greater than descriptive evaluation group. The main effect on students' self-efficacy and gender were not significant. However, interaction effect of sex and type of evaluation is significant. Self-efficacy is affected by the type of assessment in terms of the gender of the students. Therefore, the gender of the student is related to the type of evaluation and can modify the effects of the evaluation. Girls seem to be more sensitive than the boys to the hints and verbal descriptions of teachers, and they are affected. Implications of these findings were discussed in detail and further research in the future studies were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • quantitative evaluation
  • Anxiety
  • self-efficacy
  • elementary school