رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک‌های هویّت در دانشجویان دختر

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک‌های هویّت در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه‌ای به حجم 171 دختر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، به روش تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه طرد و پذیرش والدین ویژه بزرگسالان (فرم مادر) و پرسشنامه‌ سبک‌های هویّت بود. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده شد. ضرایب ساختاری به‌دست آمده در این پژوهش نشان داد که الگویی از نمره‌های پایین در پذیرش مادر و نمره‌های بالا در طرد مادر با الگویی از نمرات پایین در سبک هویّت هنجاری و سبک هویّت اطلاعاتی همبسته هستند. بنابراین، یافته‌های این پژوهش نشان داد که ترکیب پذیرش بالا و طرد پایین احتمال دو سبک هویّت اطلاعاتی و هنجاری را بالا می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mother Acceptance-Rejection and Identity Styles in Girl University Students

نویسندگان [English]

  • Razieh Sadeghi 1
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 2
  • Nasrin Arshadi 2
چکیده [English]

The aim of this study was the investigation of the relationship between mother acceptance-rejection and identity stylesin female students of ShahidChamran University. The sample of the study included 171 female students who were selected through multi-stage cluster random sampling. Adult Acceptance-Rejection Questionnaire (Mother form) and Identity Style Inventory were used to collect the data. Canonical correlation analysis was used to analyze the data. Structural coefficients showed that the pattern of low scores in mother’s acceptance and high scores in mother’s rejection correlated with the pattern of low scores in normative and informational identity styles. Therefore, the findings of this research indicated that the combination of mother’s acceptance and rejection can promote informational and normative identity styles in female university students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mother’s acceptance
  • Mother’s rejection
  • Identity Styles
  • Female Students