رابطه بین پنج عامل شخصیت با شیوه فرزند پروری در مادران کودکان دچار بیش‌فعالی و نقص توجه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش تعیین رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت با شیوه فرزندپروری مادران کودکان دچار نقص توجه و بیش‌فعالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری مادران 47 دانش‌آموز (29 پسر و 18 دختر) دچار نقص توجه و بیش‌فعالی و نمونه بود که در سال 1390، به درمانگاه دکتر رونق، در شهر کرج مراجعه کرده بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه نئو و فرزندپروری آلاباما بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین روان‌رنجوری و شیوه‌های فرزندپروری بی‌ثبات و مبتنی بر تنبیه بدنی مادران بود. وظیفه‌شناسی مادران با شیوه‌های فرزندپروری مثبت و درگیرانه رابطه مثبت و با شیوه‌های فرزندپروری توأم با تنبیه بدنی و نظارت ضعیف رابطه منفی داشت. مؤلّفه خوشایندی رابطه مثبت معنا‌داری با شیوه فرزندپروری مبتنی بر تنبیه بدنی داشت و سایر ابعاد شخصیت رابطه معناداری با شیوه‌های فرزندپروری مادران نداشت. ‌بنابراین، ویژگی‌های شخصیتی مادران بر شیوه‌های رفتاری و فرزندپروری آن‌ها و نیز افزایش یا کاهش شدت اختلال کودکان دچار نقص توجه و بیش‌فعالی آن‌ها تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship betweenPersonalityFactorsandParentingStylesinMothers ofChildren withHyperactivity and Attention Deficit Disorder

نویسندگان [English]

  • Esmat Danesh 1
  • Alireza Kakavand 2
  • Alireza Saliminia 3
  • Leila Sabeghi 1
  • Mahyas Sahimi 1
چکیده [English]

withADHD. Asample ofmothers of47 students(29boys and18 girls) whoreferred to psychiatricclinicof Dr. RonaghinKaraj cityin the year 2011was selected. The instruments used to collect the data were the short version of NEO PersonalityInventoryand Alabama Parenting Questionnaire. Data was analyzed using ANOVA and multiple regression analysis. The results revealed a positive relationship between neuroticism and unstable parenting style that was based on maternal physical punishment. Maternaldeontology was also positively associatedwithpositiveparentingpractices andinvolvement, andnegatively associatedwithparenting stylewithcorporal punishmentandpoorsupervision. Component of desirability alsohada significantpositive relationship with parentingpractices. Other aspects ofpersonalitybased onphysical punishment did not have a significant relationship withmothers'parenting style.Therefore, it can beconcluded that thecharacteristicsof mothers influencetheirparentingpracticesand behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention deficit
  • Five Factors of personality
  • Maternal
  • parenting style