اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره شغلی به شیوه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرست و همکاران معلمان زن بود. نمونه آماری، 36 نفر از معلمان زن مقطع راهنمایی بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند از میان کلیه معلمان زن مقطع راهنمایی شهرستان شوش شاغل (196 نفر) در سال تحصیلی (91-90) انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با روش پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه و آزمون پیگیری بود و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی _ شاخص توصیف‌کننده شغل (JDI)در مؤلّفه‌های رضایت از سرپرست و همکاران جمع‌آوری شد. یافته‌های پژوهش با سطح معناداری 05/0= نشان داد که مشاوره شغلی به شیوه یادگیری اجتماعی کرامبولتز باعث افزایش رضایت از سرپرست و همکاران در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است و این افزایش تا مرحله یک ماهه پیگیری ادامه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Social Learning Theory of Krumboltz inIncreasingthe Satisfaction of Female Teachersfrom TheirSupervisors and Colleagues

نویسندگان [English]

  • Yusufali Atari 1
  • Mansour Sodani 1
  • Kosar Rezaei 2
چکیده [English]

The aim of thisstudy was the investigation of the influence ofcareer counseling based onsocial learning theory of Krumboltz on increasingthesatisfactionof the teachers from their supervisors and colleagues.The sample included36 secondary school female teachers selected randomly who were randomly assigned to experimental and controlgroups. The research design was quasi-experimentalwithpre-test, post-test and control group.Data was collected using a questionnairedescribing components of jobsatisfaction (job description Index(JDI)).The findings of the study revealed that career counseling based onKrumboltzsocial learningtheorysignificantly (α=0.05) increasesthe satisfaction of teachers in the experimental group from thesupervisor andcolleagues compared with that of the teachers in control groupandthis increase was existing in a followup test onemonth later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career counseling
  • Krumboltz's social learning theory
  • Job Satisfaction