بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیّت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید

نویسندگان

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی و رابطه آن با ارزشیابی از اساتید انجام شد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و طرح پژوهشی همبستگی-مدل‌یابی معادلات ساختاری بود، جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه بودند که با استفاده روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم 273 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه کیفیت خدمات و ارزشیابی از اساتید بود. داده‌ها به کمک آمار توصیفی و آزمون‌های T همبسته و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: 1- وضعیت موجود مؤلّفه‌های عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی از وضعیت مورد انتظار و مطلوب فاصله دارد. بیش‌ترین شکاف ادراکات و انتظارات در نظر دانشجویان در ابعاد قابلیت اطمینان و همدلی و کم‌ترین شکاف ادراکات و انتظارات در بعد تضمین بود؛ 2- ابعاد کیفیت خدمات آموزشی بر مؤلّفه‌های ارزشیابی اساتید (روش تدریس، تسلط و توان علمی، انضباط آموزشی و ویژگی‌های فردی و اجتماعی اساتید) اثر مثبت و معنادار دارد؛3- شاخص نیکویی برازش نیز نشان می‌دهد که مدل آزمون شده برازش مناسبی دارد. بنابراین، توجه به مؤلّفه‌های کیفیت خدمات می‌تواند در ارزشیابی مؤثر از اساتید نقش مثبت داشته باشد. در نتیجه با بازخورد نتایج ارزشیابی از اساتید توسط دانشجویان می‌توان شاهد بهبود عملکرد و فعالیت‌های آموزشی اساتید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Students' Perceptions and Expectations of Educational Service Quality in Urmia University and Its Relationship with the Evaluation of Faculty Members' Performance

نویسندگان [English]

  • Hasan Galavandi
  • Alireza Ghalee
  • Roghayeh Beheshtirad
چکیده [English]

This study aimed at investigating university students' perceptions and expectations of educational service quality and its relationship with the evaluation of faculty members' performance. The study was a descriptive survey and the data analysis was conducted based on structural equation modeling. The sample included 273 M.A students studying in Urmiauniversity who were selected through cluster random sampling. The data wascollected using two questionnaires: service quality questionnaire and evaluation of faculty members questionnaire. Descriptive statistics and paired sample T- test were conductedusing SPSSand LISREL software. The results revealed that: 1) the present condition of educational service quality components including tangibles, reliability, assurance, responsiveness and empathy are far from expected, 2) there was a positive significant relationship between educational service quality components and factors of faculty members evaluation (i.e. teaching method,educational discipline and faculty members personal and social characteristic), 3)goodness of fit index showed that the tested model has a good level of fit index. Therefore, taking into consideration the service quality components could have an influencing role on the effective evaluation of faculty members by students. Thus, we can suggest that the students' feedback of the result of faculty members' evaluationcan improve their teaching performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Service Quality
  • Evaluation of Faculty Members
  • university students
  • Urmia University