بررسی میزان خلّاقیّت در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: استان مازندران)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ویژگی خلّاقیّت، یکی از ویژگی‌هایی مؤثر در توانمندی‌های کارآفرینانه، در میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران انجام شد. برای این منظور 394 نفر دانشجوی کارشناسی پیوسته به روش تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. پرسشنامه پژوهش میان دانشجویان مورد مطالعه ابتدا در سال اول تحصیل (خروجی نظام آموزش و پرورش و ورودی نظام آموزش عالی) و سپس در سال آخر تحصیل (خروجی نظام آموزش عالی) توزیع شد. پس از بررسی ویژگی خلّاقیّت و اجزای اصلی آن و استفاده از آزمونT ، نتایج نشان داد که بین دو گروه مورد پژوهش در ویژگی‌های سلاست فکری، عمل‌گرایی و رؤیاپردازی و در نهایت ویژگی خلّاقیّت اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین میانگین این ویژگی‌ها در دانشجویان ورودی (6954/69) و خروجی (6294/67) نشان داد که میزان خلّاقیّت دانشجویان در سال آخر تحصیل به نسبت سال اول تحصیل کم‌تر بوده است. به این دلیل با توجه به اهمیت کارآفرینی و نقش آن بر رشد و توسعه جوامع و همچنین نقش دانشگاه‌ها در این خصوص، برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب برای اصلاح روند موجود ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Students Creativity in State Universities of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasan Mobaraki 1
  • Azizollah Tajik Esmaeeli 2
  • Mohamad Mahdi Mardanshahi 3
چکیده [English]

This study aimed at investigating creativity as an effective personality characteristic in entrepreneurial capabilities of university students and comparing this characteristic between junior students and senior ones. The sample of the study included 394 individuals who were selected through random sampling and based on Krejcie and Morgan table. The data was collected using an instrument which was administered to the students in the first semester and the last semester of their university course. The data was then analyzed using T-test and the results showed that there was a significant difference between these two groups in terms of the main components of creativity naming fluid thinking,pragmatism and imagination. The mean score of creativity in juniors (69.6954) was higher than senior students (67.6294). Therefore, due to the importance of entrepreneurship and its role in the development of societies, it is suggested that proper plans be made to improve this characteristic in the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial characteristic
  • Creativity
  • Incoming Students
  • Graduated Students
  • State University of Mazandaran