پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی شادمانی دانشجویان بر اساس مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی دانشجویان کارشناسی سال آخر دانشگاه بوعلی سینا همدان می‌باشد که تعداد آن‌ها 1363 نفر است. در این پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، 302 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه‌ی شادمانی آکسفورد و پرسشنامه‌ی محقق ساخته برنامه درسی پنهان می‌باشنّد. اعتبار ابزار پژوهش به وسیله متخصصان مورد پذیرش قرار گرفت و پایایی به وسیله آلفای کرانباخ محاسبه شد که برابر 0/94 و 0/79 بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که به جز مؤلفه‌ی شیوه‌ی مدیریت کلاس درس، بین مؤلفه های برنامه درسی پنهان و شادمانی دانشجویان رابطه‌ی معناداری وجود داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مؤلفه های برنامه درسی پنهان، در مجموع 22/7 درصد شادمانی دانشجویان را به طور معناداری تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of student’s status of happiness to regarding factors of hidden curriculum

نویسندگان [English]

  • azadeh moradi 1
  • Abolghasem yaghoobi 2
  • mohammad reza yousefzadeh 3
1 M.A student in Educational psychology in Bu – Ali sina University, Hamedan.
2 Faculty member of psychology department in Bu – Ali sina University, Hamedan
3 Faculty member of department of education in Bu – Ali sina University, Hamedan.
چکیده [English]

Abstract:
The main purpose of this research was to predict student’s happiness based of hidden curriculum components. A correlation research method was used. The statistical population (N=1363) included all last year Bu-Ali sina university B.S students. Using ratio stratified sampling method and Kerjcie and Morgan table about 302 students were selected as study sample. The data gathering instrument were Oxford happiness questionnaire and research made Hidden curriculum components. The instrument validity reported acceptable by experts and their reliability using Cronbach Alpha coefficient computed equal to 0/94 and 0/79. The collected data were analyzed using descriptive statistic indices and inferential test such as Pearson correlation coefficient and multiple regression. The findings showed that except classroom management component, there was significant relation between hidden curriculum component and students happiness.
Moreover, the results showed that in total, factors of hidden curriculum, significantly predict 22/7% of students happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Hidden Curriculum
  • Students