بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه پیام‌نور مرکز مشکین شهر

چکیده

مریل در انتقاد به روش‌های سخنرانی در تدریس اعلام کرد که «صرف انتقال اطلاعات‌، یادگیری و آموزش نیست». بلکه، آموزش و یادگیری اصولی دارد که زیر‌بنای آموزش مؤثر است و به « اصول اولیه آموزش مریل» معروف شده است. در پژوهش حاضر تأثیر استفاده از طراحی آموزشی مبتنی بر اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری درس زیست‌شناسی پایه اول دبیرستان بررسی شد. روش پژوهش شبه‌آزمایشی و طرح پژوهشی استفاده شده پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. فرضیه پژوهش عبارت بود از اینکه طراحی آموزشی مبتنی بر اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پایه اول متوسطه در درس زیست‌شناسی مؤثر است. یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش و کنترل در درس زیست‌شناسی تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره‌مند است. بنابراین، با استفاده از اصول اولیه آموزش مریل، می‌توان میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigatingthe Efficacy ofMerrill’s First Principles of Instruction on the Students'Learning and Retention

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Amir teimury 1
  • Mehdi Badali 2
  • Esmaeel Zarei Zavaraki 1
چکیده [English]

Merrill, in his criticisms of the lecturing methods of teaching, stated that the sole transfer of information is not learning and teaching. However, teaching and learning are based on principles which form the basis of education. These principles called 'Merrill’s First Principles of Instruction' are problem-centered, activation, demonstra‌tion, application and integration.The aim of the present study was to investigate the efficacy of instruction based on Merrill’s first principles of instruction inimproving learning and retention of biology course in the first grade high school students. The method of the research was quasi-experimental with pretest – posttest control group. It was hypothesized that the instruction designed based on Merrill’s first principles of instruction is effective on learning and retention of biology. ANCOVA was conducted to analyze the data and the results revealed a significant difference between the learning and retention ofbiology in the experimental and control group. The experimental group had better learning.The findings also showed that the experimental group was better than the control group in the retention test. It is, therefore, suggested that using Merrill's first principles of instruction the students' learning and retention can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merrill's first principles of instruction
  • Instructional design
  • learning
  • Retention