سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان سنجش- کارشناس

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه فرهنگیان

4 هیات علمی- شهید بهشتی

چکیده

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، تبیین سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران بود. روش پژوهش کیفی از نوع تاریخی است که تلاش نموده با بهره گیری ازمنابع و مستندات در دسترس و مصاحبه با خبرگان حوزه برنامه درسی و حوزه آموزش عالی سیر تحول برنامه های درسی را در پنج بعد به مثابه فرایند، به مثابه نظام، به مثابه رشته تحصیلی، به مثابه حرفه و به مثابه دانش در دوره های عمل گرایی، مذهبی- فرهنگی، تمرکزگرایی، تمرکززدایی، اسلامی سازی، تحول در علوم انسانی با دیدگاهی تحلیلی نشان دهد. حوزه پژوهش کلیه متون، پژوهشهای انجام شده و اسناد مربوط به برنامه های درسی ونتایج حاصل از مصاحبه با مطلعین کلیدی حوزه آموزش عالی و حوزه برنامه درسی بود، ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات واستخراج بند ها مرتبط با موضوع پژوهش، فیش های تحقیق بودند که همه توسط محقق ساخته شدند،سپس داده های گردآوری شده از طریق تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که برنامه درسی در نظام آمروزش عالی تاکنون جهت گیری های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. تجربه ایی که از دوره ها برنامه ریزی درسی دانشگاهی قبل و بعد از انقلاب اسلامی حاصل می شود گذار از نظام برنامه ریزی درسی نسبتا مستقل دردوره قبل ازانقلاب به نظام متمرکز افراطی بعد از انقلاب و در دوران فرهنگی-مذهبی وتمرکزگرایی و سر انجام به سمت واگذاری اختیارات نسبی برنا مه درسی در دوره تمرکززدایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of curriculum in Iran's higher education system

نویسندگان [English]

  • sayad mahdi kiaee jamali 1
  • korosh fathi vajargah 2
  • Nematollah Moosapoor 3
  • abasalt khorasani 4
1 Country Assessment Organization
2 Shahid Beheshti University
3 farhangian University
4 faculty- shahid bahshti
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the evolution of curriculum in Iran's higher education system The method of qualitative research is a historical type that has tried to use available resources and documentation and interviews with experts in the field of curriculum and higher education, the course of the development of curriculum in five dimensions as process, as a system, as an academic field , As a profession and as a knowledge in the periods of pragmatism, religious-cultural, centralization, decentralization, Islamicization, evolution in the humanities with an analytical view. The field of research was all texts, researches and documents related to the curriculum and the results of the interview with the key knowledge of the field of education and curriculum. And the tools used for collecting information and articles related to the subject matter were research files that were all made by the researcher. The results show that the curriculum has gone through different orientations in the excellent ambiance system. The experience gained from the courses of academic curriculum before and after the Islamic Revolution is the transition from a relatively independent curriculum during the pre-revolutionary period to a centralized extremist system after the revolution, in the cultural-religious period, and centralization, and to head toward the divestiture The relative authority of the curriculum is in the period of decentralization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Curriculum
  • Higher Education Curriculum
  • Curriculum Orientation
  • higher education