بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی در پیش بینی شکوفایی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم و تحقیقات

2 دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم احساس انسجام وخودشفقتی در پیش بینی شکوفایی دانشجویان بوده است. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه دانشجویان دختر و پسر مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95، نمونه ای به حجم 347 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودشفقتی نف، پرسشنامه احساس انسجام آنتونوسکی و پرسشنامه شکوفایی باتلروکرن استفاده شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین شکوفایی و بهشیاری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. بین قابل درک بودن، همانند سازی افراطی و شکوفایی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. از بین خرده مقیاس های خودشفقتی؛ بهشیاری و از بین خرده مقیاس های احساس انسجام؛ قابل درک بودن و کنترل پذیر بودن توانایی پیش بینی شکوفایی را داشته اند. با توجه به اهمیت احساس انسجام وخودشفقتی در پیش بینی شکوفایی پیشنهاد می گردد، به منظور رشد شکوفایی در افراد مختلف به این مؤلفه ها توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the contribution of sense of coherence and self-compassion in predicting flourishing in university students

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mojabi 1
  • farahnaz kianersi 2
1 olom tahghighat university
2 Semnan univrsity
چکیده [English]

The aim of the present study was examining the contribution of sense of coherence and self-compassion in predicting flourishing in university students. This study was descriptive and correlational. In order to achieve the goals of the study, 347 university students were selected among all male and female undergraduate, masters and Ph.D. students of Islamic Azad University of Sciences and Research Branch of Tehran in the second semester of the academic year of 2016-2017 by multistage cluster sampling method. Neff’s Self- Compassion Scale, Sense of Coherence Scale by Antonovsky and Flourishing Questionnaire by Butler-Kern were used to collect the data. Pearson correlation analysis and simultaneous liner regression were used to analyze the data. The findings showed there is a positive and significant correlation between flourishing and mindfulness and there is a negative and significant correlation between comprehensibility, extreme identification and flourishing. Among self- compassion subscales, mindfulness, and among the sense of coherence subscales, comprehensibility and controllability could predict flourishing. Considering the importance of the sense of coherence and Self- Compassion in predicting Flourishing, it is recommended to consider these components in order to increase the Flourishing of different people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flourishing
  • Sense of coherence
  • self-compassion