تأثیر مؤلّفه‌های رهبری امنیت‌مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان:نقش میانجی اثربخشی رهبری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مؤلّفه‌های رهبری امنیت‌مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان با نقش میانجی اثربخشی رهبری است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی بود که 928 نفر بودند و از این تعداد، 272 نفر با شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ «رهبری امنیت‌مدار» کومب (2011)، «امنیت روانی» ادمونسون (1999) و «اثربخشی رهبری» (محقق ساخته) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با استناد به نظرات پنج نفر از متخصصان حوزه مدیریت آموزشی بررسی و تأیید شد و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب 91/0، 80/0 و 93/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از هر دو نوع آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و ...) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، رگرسیون خطی ساده و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مؤلّفه‌های رهبری امنیت‌مدار با اثربخشی رهبری و امنیت روانی کارکنان، روابط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر اکثر مؤلّفه‌های رهبری امنیت‌مدار بر امنیت روانی کارکنان، به‌طور مستقیم و با واسطه اثربخشی رهبری بود و لذا الگوی تجربی به‌دست‌ آمده از تحلیل داده‌ها تا حد زیادی منطبق با مدل مفهومی پژوهش بود. بنابراین، به‌طور کلی می‌توان گفت که اثربخشی رهبری توانسته است، نقش میانجی را در افزایش ارتباط رهبری امنیت‌مدار و امنیت روانی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Secure-Base Leadership Components on the Staff Psychological Safety: the Role of Leadership Effectiveness

نویسنده [English]

  • Gholamreza Shams
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the effect of secure-base leadership components on the staff psychological safety taking into consideration the role of leadership effectiveness. The sample included in this descriptive-correlational study was 272 people who were selected through stratified random sampling. Three questionnaires namely, 'Secure-Base Leadership' (Coombe, 2011), 'Psychological Safety' (Edmonson, 1999), and 'Leadership Effectiveness' (researcher-made) were used to collect the data. The validity of the questionnaires was assessed and confirmed by 5 university professors in the field of educational administration, and their reliability was calculated using Cronbach's Alpha. The reliability of the questionnaires wasestimated at 0.91, 0.80, and 0.93, respectively. The data was analyzed using descriptive (frequency distribution, mean, standard deviation) and inferential (Pearson correlation coefficient, multi-variance regression, simple regression, and path analysis) methods of data analysis. The results of the study showed significant positive relationship between secure-base leadership components, leadership effectiveness and psychological safety. Furthermore, it was revealed thatsecure-base leadership considering the role of leadership effectiveness, had a significant effect on psychological safety. So, the conceptual framework of this studywas practically confirmed. Generally the findings showed that leadership effectiveness plays a mediating role in improving the relationship between secure-base leadership component and psychological safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secure
  • Base Leadership
  • Leadership Effectiveness
  • Psychological safety
  • ShahidBeheshti University Staff