تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، تهران، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.

2 ایران، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.

3 ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.

چکیده

هویت هر ملت از مهم‏ترین عوامل شکل‏گیری جامعه می‏بلشد. تقویت هویت ایرانی– اسلامی در عـصر جهانی شدن‌، از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی نسبت به ایران اسلامی‌ است‌. معلم در فرایند شکل‏گیری هویت ایرانی-اسلامی جوانان کشور، نقش کلیدی دارد. کاملا آشکار است که معلمان برای تحقق این اهداف باید خود، شایسته و برخوردار از هویت ایرانی- اسلامی باشند. هدف پژوهش این است که پس از تبیین مبانی فلسفی هویت ایرانی-اسلامی، مولفه‏های هویت ایرانی- اسلامی را در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آسیب‏شناسی کرده سپس جهت تقویت آنها راهکارهایی ارائه نماید. در پژوهش حاضر از طرح تحقیق آمیخته و با روش کیفی؛ توصیفی– تحلیلی به تبیین مبانی فلسفی هویت ایرانی-اسلامی و با روش کمی؛ پیمایشی به بررسی آسیب‏های مولفه‏های هویت ایرانی-اسلامی در دانشجومعلمان پرداخته‏ایم. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‏ساخته است که روایی محتوایی آن توسط صاحبنظران و ضریب نسبی CVR، تایید شده است و روایی سازه‏ای آن با ازمون تحلیل عاملی سنجیده شده است. اعتبار به‏دست امده با آلفای کرونباخ، 91/0 می‏باشد. جامعه آماری دانشجومعلمان دختر و پسر شهر تهران؛2833 نفر هستند که با نمونه‏گیری طبقه‏ای 348 نفر پرسشنامه هویت ایرانی- اسلامی را پاسخ دادند. در تحلیل آماری داده‏ها از ازمون T تک‏نمونه‎ای استفاده شد و یافته‏ها حاکی از آن بود که دستیابی دانشجومعلمان به 85% از مولفه‏های مبانی سه‏گانه فلسفی؛ انسان‏شناختی، معرفت‏شناختی و ارزش‏شناختی حاصل شده است اما در تحلیل آماری گویه‎‏ها، در هفت گویه که در بردارنده مولفه‏های تعلق به میهن، آثار ملی، لباس ملی، خودکفایی و اخلاقیات است، آسیب‏هایی مشاهده گردید که برای تقویت آنها راهکارهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delineating the philosophical fundamentals of Iranian-Islamic Identity and its pathology among Farhangian University teacher-students

نویسندگان [English]

  • Maryam Naderi 1
  • Tayyibeh Mahrouzadeh 2
  • Mahdi Sajadi 3
  • parvin samadi 2
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University,Tehran,Iran.
2 Department of Educational Sciences,Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Sciences,Faculty of Educational Sciences and Psychology,Modares Tarbiyat University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A nation's identity is one of the factors in the formation of a society.In the current globalization era, enhancing the Iranian-Islamic identity is among the strategies to confront the cultural invasion against the Islamic Iran.A teacher plays a key role in the formation process of this identity among the youth. Obviously,teachers themselves should deserve and have the privilege of the mentioned identity to meet the objectives. The aim of stady is After delineating the philosophical fundamentals of this kind of identity,the research aims to study and pathologize the identity components among Farhangian University teacher_students and, accordingly, present strategies to enhance the relevant components. The research design is of a mixed type with the qualitative approach focusing on the delineation of the identity philosophical fundamentals and the quantitative approach surveying the pathology of the identity components among the teacher-students.The instrument is a researcher-developed questionnaire, the validity of which was verified by the experts and CVR and the reliability of which was 0.91 through Cronbach alpha.The statistical population of male and female teacher-students in Tehran comprised 2833, the sample of which (i.e.348 participants)was chosen through stratification to respond the questionnaire.One-sample t-test was employed to analyze the data. The findings revealed that teacher-students achieved %85 of the components of the three philosophical fundamentals: anthropology, epistemology and value-recognition. However,the results of pathology showed that there exist pitfalls in seven components: belonging to Iran, national heritage, national dress, self-sufficiency and moral ethics.The paper ends with some suggestions regarding the relevant strategies to reinforce the identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • Philosophical Fundamentals
  • Iranian-Islamic Identity
  • Teacher-Students