نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در رابطه سیاست‌های انگیزشی و تنبیهی در ارزیابی عملکرد با ترک خدمت درآموزش و پرورش

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه سیاست‌های انگیزشی و تنبیهی در ارزیابی عملکرد با ترک خدمت با توجه به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در میان کارکنان ادارات وابسته به سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان اجرا شد. از جامعه آماری مورد اشاره، 308 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سیاست‌های ارزیابی عملکرد (JPEQ، دارای دو خرده مقیاس سیاست‌های انگیزشی و سیاست‌های تنبیهی)، پرسشنامه رضایت شغلی (‌JSQ) و پرسشنامه ترک خدمت (ITQ) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سیاست‌های انگیزشی با رضایت شغلی و ترک خدمت به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار و بین سیاست‌های تنبیهی با ترک خدمت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که سیاست‌های تنبیهی و انگیزشی در ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی (به ترتیب 25/0 و 11/0) و ترک خدمت (به ترتیب 41/0 و 27/0-) اثر مستقیم معنادار دارد و فقط اثرات غیرمستقیم سیاست‌های انگیزشی بر ترک خدمت از طریق رضایت شغلی (برابر با 05/0) معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Job Satisfaction in the Relationship between Punishment and Motivational Policies in Performance Evaluation with Turnover among the staff of the Office of Education in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar
  • Zahra Javadian
چکیده [English]

The aim of this study was the investigation of the relationship between punishment and motivational policies in performance evaluation and turnover among employees of the office of education in Isfahan, considering the mediating role of job satisfaction. The sample of the study including 308 employees was selected using simple random sampling. The instruments used to collect the data were Performance Evaluation Policies Questionnaire (PEPQ, with two subscales including motivational policies and punishment policies in performance evaluation), Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) and Turnover Questionnaire (TQ). The results revealed that motivational policies in performance evaluation have positive significant relationship with job satisfaction and negative relationship with turnover. The findings, furthermore, showed a positive significant relationship between punishment policies in performance evaluation and staff turnover. The results of structural equation modeling showed that punishment and motivational policies have significant direct effect on job satisfaction (-0.11&0.25 respectively) and turnover (0.41 & -0.27 respectively). Finally,there was an indirect effect of motivational policies in performance evaluation on turnover through job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational policies in performance evaluation
  • Punishment policies in performance evaluation
  • Job Satisfaction
  • Turnover