پژوهش کیفی، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی: آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل استفاده نکردن از پژوهش کیفی در دوره تحصیلات تکمیلی مربوط به حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان بود. به‌منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه پژوهش تمامی اساتید و محققان حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان بود که بر‌اساس اشباع نظری داده‌ها، تعداد 11 نفر از آن‌ها به صورت رو در رو مطالعه شدند. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه سازمان‌یافته و برای تحلیل آن‌ها روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، دانش معنایی نامناسب از علم، ناآشنایی کافی از پژوهش کیفی و تردید و اعتماد‌سازی در محققان و اساتید این حوزه (دلایل برون‌زا) و پیچیده بودن ماهیت طرح پژوهش کیفی، سخت بودن گردآوری و تحلیل داده‌ها و مبهم بودن روش‌های سنجش اعتبار آن (دلایل درون‌زا)، دلایلی هستند که به چنین مشکلی دامن زده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Research, a Missing Loop, in Post Graduate Education: Its Pathology in the Humanities at Kurdistan University

نویسندگان [English]

  • Habibeh Abbasi 1
  • Ayda Zarani Nezhad Shirazi 2
  • Mohsen Nazarzadeh Zare 1
  • Shirkooh Mohammadi 1
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the reasons for unpopularity of qualitative research in the field of humanities at Kurdistan University. To this purpose, qualitative approach and phenomenology research method were used. The research population included all the researchers and faculty members of the faculty of humanities at Kurdistan University out of which 11 members were selected based on theoretical saturation. Semi-structured interviews were conducted and the data was content analyzed. The results revealed that having inappropriate conceptualization of science, lack of sufficient knowledge about qualitative research, lack of trust between researchers (external factors), complexity of qualitative research design, difficulty of data collection and analysis and ambiguity of validating the results (internal factors) were the factors which led to the unpopularity of this research method among researchers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human science
  • Qualitative research
  • Higher education research challenges