بررسی نیمرخ سواد اطلاعاتی، تفکّر انتقادی و عزّت نفس تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از لحاظ پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نیمرخ سواد اطلاعاتی، تفکّر انتقادی و عزّت نفس تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از لحاظ پیشرفت تحصیلی بود. برای این منظور 260 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های سنجش سواد اطلاعاتی آیزنبرگ و برکویتز، تفکّر انتقادی کالیفرنیا و عزّت نفس تحصیلی کوپر اسمیت جمع‌آوری شد و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل خوشه‌ای، t-Testt گروه‌های مستقل و روش همبستگی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سواد اطلاعاتی، عزّت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد، ولی بین سواد اطلاعاتی و تفکّر انتقادی رابطه معناداری وجود ندارد؛ همچنین نیمرخ دانشجویان از لحاظ متغیرهای مورد بررسی در دو خوشه سواد اطلاعاتی و تفکّر انتقادی مشخص شد و بین دو خوشه مذکور تفاوت معناداری پیدا نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Profiles of Information Literacy, Critical Thinking and Academic Self-Esteem among Postgraduate Students Regarding their Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Sakineh Jafarian 1
  • Bahman Saeidipour 2
چکیده [English]

This study aimed at investigating the profiles of information literacy, critical thinking and academic self-esteem among postgraduate students regarding their academic achievement. The sample of the study included 260 postgraduate students in Shahid Madani University of Azarbaijan who were selected through random sampling. The data was collected using information literacy assessment tool by Eisenberg and Berkowitz, California test of critical thinking, and Cooper Smith self-esteem inventory. The data was then analyzed using cluster analysis, independent sample t-test and correlation method. The results indicated that there was a significant relationship among information literacy, academic self-esteem and academic achievement, however, no significant relationship was found between information literacy and critical thinking.
Furthermore, the students' profiles were identified in two clusters and no significant difference was found between the two clusters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Critical thinking
  • Academic self
  • esteem
  • Academic Achievement
  • Students' profiles