رابطه کاربست یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تعیین رابطه یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه بود. نمونه‌ای با حجم379 نفر ازهردو جنس پسر و دختر پایه دوم و سوم دوره متوسطه رشته علوم تجربی به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با اجرای پرسشنامه‌های کاربست یادگیری فعال و باورهای انگیزشی پرسشنامه MSLQ پنتریچ و دی‌گروت(1990) به‌دست آمد. پایایی هر دو پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ احراز شد و برای روایی سازه در پرسشنامه کاربست یادگیری فعال از تحلیل عاملی اکتشافی و برای پرسشنامه راهبردهای انگیزشی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه کاربست یادگیری فعال و عملکرد تحصیلی و هم چنین رابطه کاربست یادگیری فعال با خودکارآمدی و ارزش‌گذاری درونی معنادار است. نتایج رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلّفه‌های کاربست یادگیری فعال و باورهای انگیزشی تنها متغیرهای خودکارآمدی، فعالیت، تسهیل‌کنندگی و اضطراب امتحان به طور معنادار و مثبتی عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند که از بین این متغیرها، خودکارآمدی قوی‌ترین پیش‌بین برای عملکرد تحصیلی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Active Learning with Motivation Beliefs and Educational Performance of High School Students

نویسندگان [English]

  • Laila Ghobgdi
  • Moosa Piri
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between active learning and motivational beliefs and educational performance among high school students. To this end, 379 high school students (male and female) were selected through multistage cluster sampling. Active learning questionnaire and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) of Pintrich and De Groot were used to collect the data. The reliability of both questionnaires was identified using Cronbach Alpha coefficient. Exploratory factor analysis was run to check the validity of active learning questionnaire and confirmatory factor analysis was used for validating the MSLQ. The analysis of data was conducted using correlation and multiple regression methods. The results indicated that there was a significant relationship between the implementation of active learning and educational performance. Significant relationship was also found between implementing active learning with self-efficacy and internal evaluation. The results of multiple regression analysis revealed that only self-efficacy variables, activity, facility, and test stress among all other factors of active learning and motivational beliefs can predict the educational performance of the students positively and significantly. Among these variables, self- efficacy was the strongest predictor of the students' educational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active learning
  • Motivation beliefs
  • Educational performance