تأثیر آموزش امکان‌اندیشی بر خلاّقیّت دانش‌آموزان ابتدایی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش امکان اندیشی(PT) بر خلاّقیّت و مؤلّفه‌های انعطاف‌پذیری و اصالت ‌تفکّر (2 مؤلّفه خلاّقیّت)دانش‌آموزان دختر سال سوم ابتدایی اجرا شد. روش نیمه آزمایشی و در قالب طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری، تمامی دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی را در بر داشت. نمونه پژوهش شامل 50 دانش‌آموز(20 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل)بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. برای ارزیابی خلاّقیّت دانش‌آموزان، از فرم‌های A و B آزمون تصویری خلاّقیّت تورنس به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. دانش‌آموزان گروه آزمایش به مدت 11 جلسه، طی 5 هفته، در جلسات آموزش امکان‌اندیشی شرکت داشتند و به‌منظور تحلیل داده‌ها، روش آماری کوواریانس به کار برده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که در سطح 05/0‌P< تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون در مؤلّفه‌های خلاّقیّت و انعطاف‌پذیری دیده نمی‌شد، اما رابطه آموزش امکان‌اندیشی و مؤلّفه اصالت در سطح 05/0‌P< معنادار بود. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان اظهار داشت علاوه بر آموزش امکان‌اندیشی، متغیرهای دیگری نیز بر خلاّقیّت تأثیر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Possibility Thinking Training on Elementary Girl Students' Creativity

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Mofidi
  • Soghra Ebrahimiqavam
  • Atieh Okhovat
چکیده [English]

Possibility thinking is a requisite for creative thinking and considered the heart of creativity in education. This study aimed at investigating the effect of possibility thinking training on creativity and its components (flexibility and originality) on elementary girl students in Shahroud. The research was conducted in the form of a pretest-posttest experimental study with control group. To measure the dependent variable, namely, creativity, Torrance Tests of creative thinking (A & B forms) were administered as pretest and posttest. The participants of the study were 50 third grade elementary girl students (30 students were assigned to experimental group and 20 students to control group) who were randomly selected. The results of the study revealed that there was no significant difference (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility thinking
  • Creativity
  • Little c creativity
  • Originality
  • Flexibility