ارزیابی والدین از عملکرد کارکنان مدارس دولتی و غیر‌دولتی بر اساس ابعاد مشتری محوری مدل سرو‌کوال

نویسندگان

چکیده

 هدف از این پژوهش مقایسه ارزیابی والدین از عملکرد کارکنان مدارس دولتی با غیردولتی بر اساس ابعاد مشتری محوری بود. این پژوهش کاربردی و علّی مقایسه‌ای بود و والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و نمونه‌گیری به شیوه خوشه‌ای دو مرحله‌ای انجام شد؛ منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان خوشه مناطق و از مدارس منطقه 6، یک مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی دخترانه مقطع ابتدایی به عنوان خوشه مدارس انتخاب شد. 250 نفر از والدین دانش‌آموزان به عنوان مشتریان بیرونی مدارس به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل سروکوال بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل دو گروهی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدارس غیردولتی در مشتری محوری( ابعاد فیزیکی، اطمینان‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، ضمانت و تضمین، همدلی و انتقاد‌پذیری) مشتری محورتر از مدارس دولتی بودند.  

کلیدواژه‌ها