مطالعه تکیه ‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه‌پذیری سازمانی

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تکیه‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه‌پذیری سازمانی انجام شد. با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی، 86 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه‌ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده‌ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد تکیه‌گاه‌های شغلی بر اساس مدل شاین و جامعه‌پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا استفاده شد . داده‌های پژوهش پس از جمع‌آوری بر اساس سؤال‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل رگرسیون چند‌گانه تحلیل شدند. نتایج گویای آن بود که : 1- اعضای هیأت علمی دانشگاه تمامی ابعاد تکیه‌گاه‌های شغلی را دارند.2- بین شایستگی فنی- کارکردی، خودمختاری - استقلال، امنیت- ثبات ، خلّاقیّت کارآفرینی ، خدمت و از خود گذشتگی و ایثار، چالش محض و سبک زندگی با کل ابعاد جامعه‌پذیری سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.3 - تکیه‌گاه‌های شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، خودمختاری- استقلال‌، امنیت- ثبات، خلّاقیّت کار‌آفرینی، خدمت و از خودگذشتگی و ایثار و چالش محض می‌ توانند به طور مثبت و معنادار ابعاد جامعه‌پذیری سازمانی را پیش‌بینی کنند. بنابراین، تکیه‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی می‌تواند در تسهیل جامعه‌پذیری آن‌ها اثر‌گذار باشد .

کلیدواژه‌ها