تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی- همدان

چکیده

    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی بود. جامعه آماری آن کلیه دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهر همدان به حجم 4435 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 60 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه 20 نفری‌(دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه‌های آزمایشی هر یک جداگانه به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(یک گروه تحت آموزش راهبردهای شناختی خودتنظیمی و گروه دیگر تحت آموزش راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی) قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس ادراک فرد از شایستگی خود و نمرات درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان در پایه سوم راهنمایی(پیش‌آزمون) و نمرات نوبت اول در پایه اول متوسطه(پس‌آزمون) استفاده شد. یافته‌های پژوهش با استفاده از آزمون t در گروه‌های مستقل، اثر‌بخشی شیوه‌های مختلف آموزش را بر ادراک شایستگی نشان داد، ولی درباره تأثیر دو روش آموزشی بر پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی نتایج حاصل از آزمون t در گروه‌های مستقل تنها برای روش آموزش راهبردهای شناختی خودتنظیمی معنا‌دار بود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه مشخص کرد که بین میزان تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی تفاوت معناداری وجود دارد، یعنی راهبردهای  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching self-regulated learning strategies as a way of improving competence perception and academic achievement

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Yaareemoghadam
  • Majid Ja'faree
  • Abolghasem Ya'ghoobee
  • Hossein Mohagheghee
چکیده [English]

  To assess the effectiveness of a training course on self-regulated learning strategies, a sample of 60 high school freshman was randomly selected and then divided into three groups of equal size. Two of the groups were engaged in two eight-session training courses: one in cognitive strategies, and the other in meta-cognitive strategiesfor self-regulated learning. Initially, all three groups' perception of competence was measured using the appropriate questionnaire. Furthermore, their previous year's grade in English was also recorded as the index for their academic achievement, as was their grades in their high school English course recorded as post-test. Both training courses were effective in improving perception of competence, however, only the learning of cognitive strategies lead to an improvement in academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • regulated learning strategies; competence perception; academic achievement