بررسی تأثیر کنترل بار شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کنترل بارشناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و ‌یادداری دستور زبان انگلیسی دانش‌آموزان 1390 بود. فرض اصلی پژوهش این بود که کاهش بارشناختی بیرونی، مدیریت بارشناختی درونی و اعمال هر دوی آن‌ها به‌طور همزمان، سبب افزایش یادگیری و یادداری دانش‌آموزان می‌شود. پژوهش به لحاظ ماهیّت، موضوع، اهداف و فرضیه‌های آن کاربردی و در زمره طرح‌های آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دوم راهنمایی مدرسه آوینی ناحیه 1کرج تشکیل می‌دادند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه جمعاً 136 نفر بود که به صورت تصادفی به 4 گروه 34 نفره تقسیم شدند، سپس یک گروه در معرض سطح اول متغیر مستقل‌، گروه دوم در معرض سطح دوم متغیر مستقل، گروه سوم در معرض سطح سوم متغیر قرار گرفت و گروه کنترل آموزش را به شیوه سنتی دنبال کردند. با اجرای پیش‌آزمون مشخص شد که بین 4 گروه آزمایش در میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. پس از ارائه آموزش و اخذ پس‌آزمون سپس داده‌های حاصله با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به کمک نرم افزار SPSS18و Excell تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که کاهش بارشناختی بیرونی، مدیریت بارشناختی درونی و کنترل همزمان هر دو، سبب افزایش یادگیری دانش‌آموزان می‌‌شود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که مدیریت بارشناختی درونی و مدیریت بارشناختی درونی و کاهش بارشناختی بیرونی به‌طور همزمان سبب افزایش یادداری دانش‌آموزان شده، در حالیکه کاهش بارشناختی بیرونی به تنهایی بر افزایش یادداری دستور زبان انگلیسی دانش‌آموزان تأثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive load control on memorization and retention of English Grammar

نویسندگان [English]

  • Velaayatee
  • Kan'aanee
  • Ramezaanee
چکیده [English]

  Assuming that the reduction in external cognitive load, managing the internal cognitive load, and doing so concurrently leads to an increase in memorization and retention of English Grammar, a sample of 136 male 7th graders in Karaj was randomly selected and then divided into four groups of equal size. Three of these groups were subjected to three different levels of cognitive load, while the fourth was the control group. Pre-tests showed that all four groups were identical in memorization and retention. However, the post-tests revealed that reducing the external cognitive load, managing the internal cognitive load, and doing so concurrently increases both memorization and retention, whereas reducing the external cognitive load alone had no effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal cognitive load; external cognitive load; instructional design; optimum cognitive load