نقش تعداد هجاهای کلمه در پیش نیازهای یادگیری خواندن: شواهدی از آگاهی واج شناختی کودکان پیش‌دبستانی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این بررسی مطالعه تأثیر تعداد هجاهای کلمات بر آگاهی واج‌شناختی کودکان بود. نمونه پژوهش80 نفر از کودکان (40 دختر و 40 پسر با میانگین سنّی 5/5 سال) فارسی‌زبان پیش‌دبستانی ساکن شهرستان رامیان از توابع استان گلستان بودند که از نظر بهره هوشی، تمیز شنیداری، زبان و رفتاری کنترل شده بودند. ابزار این پژوهش مجموعه آزمون‌های آگاهی واج شناختی محقق‌ساخته (امیِری مقدم، 1390) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مکرر و آزمون واریانس مختلط تحلیل شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که متغیرهای تعداد هجا و جنسیّت تنها در خرده آزمون‌های آگاهی هجایی تأثیر معناداری داشتند (001/0>P)، به این معنا که تعداد هجاهای کلمات تنها بر آگاهی هجایی کودکان‌(و نه آگاهی درون‌هجایی و واجی آن‌ها) تأثیر داشت و عملکرد دختران در این سطح به مراتب بهتر از پسران بود. از طرفی، تنها در خرده‌آزمون‌های آگاهی هجایی بین متغیرهای تعداد هجا و جنسیّت تعامل معناداری وجود داشت(05/0>P). به‌عبارت دیگر، در این خرده‌آزمون‌ها عملکرد دختران درباره هر دو گروه کلمات دو‌هجایی و سه‌هجایی به مراتب بهتر از پسران بود. یافته‌های حاضر حاکی از این هستند که احتمالاً کودکان پیش‌دبستانی قبل از آموزش رسمی آگاهی واج‌شناختی را در حد واحدهای درون‌هجایی و واجی در حد مطلوبی کسب نمی‌کنند و شکل‌گیری آن‌ها مستلزم‌آموزش جدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of words' syllable count in learning to read: pre-schoolers awareness of morphology

نویسندگان [English]

  • Maryam DaanaayeToosee
  • Soheyla AmeereeMoghaddam
چکیده [English]

  To ascertain the role of words' syllable count in phonological awareness of children, a sample of 80 male and female Faarsee speaking preschoolers with the average age of 5.5 years was selected and then tested on phonological awareness using a test constructed for this purpose. Data analyses revealed the syllable count and gender had a significant effect on syllable awareness, with girls out-performing the boys in both two- and three-syllable words. Findings indicate that preschoolers need to become more phonologically aware prior to entering school if reading problems are to be avoided farther along.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading pre
  • requisites; phonological awareness; syllable count; pre
  • schoolers; Farsi speaking children