بررسی زمینه‌های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه‌ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شرایط و زمینه‌های موجود برای به‌کارگیری آموزش مجازی در مراکز آموزش عالی از نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان بود. رویکرد پژوهش در این مطالعه، تلفیقی متوالی بود که در آن ابتدا داده‌های کیفی و بعد داده‌های کمی گرد‌آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه کردستان بود که به‌ترتیب 245 و 103 نفر به‌عنوان نمونه در مرحله کمی انتخاب شدند. در مرحله کیفی هم اطلاعات لازم از 12 استاد گردآوری شد. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه ساختار‌مند و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 84% بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت زیرساخت فنی مورد نیاز برای تسهیلات و امکانات، مهارت اساتید و دانشجویان و طراحی آموزشی برای اجرای آموزش مجازی، از عوامل اصلی در به‌کارگیری آموزش مجازی در دانشگاه‌ها است. نتایج بخش کیفی، بررسی معرفت‌شناسی اساتید نسبت به آموزش مجازی، نشان داد که به‌طور کلی اساتید یک معرفت‌شناسی سنّتی نسبت به آموزش مجازی در ابعاد مختلف آن شامل تدریس، ارزشیابی، استفاده از منابع درسی و تعامل با دانشجویان دارند. در این راستا آن‌ها آموزش مجازی را به‌عنوان منبعی معتبر برای ساخت دانش و یادگیری دانشجویان ندانستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developmental areas in virtual learning in Kurdestaan University: towards a strategic framework

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi
  • Khalil Gholaamee
چکیده [English]

  In order to identify the existing areas and conditions for the use of virtual education at the centers for higher education, a sample of 245 students and 103 teachers at the University of Kurdestaan was questioned on the subject using a questionnaire with an internal consistency of 0.84. 12 of the teachers were initially interviewed. The data analyses revealed that the conditions of the needed infra-structure, teachers' and students' skills, and the necessary instructional design are among the chief factors in utilizing virtual education. Based on the interview data, it seems that teachers are more traditional and do not consider virtual education as effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual education; instructional design; personal epistemology; educational technology; higher education