رابطه جوّ سازمانی مدارس با استرس شغلی معلمان

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه جوّ سازمانی با استرس شغلی معلمان در مدارس ابتدایی شهر مشهد بود. 143 نفر از معلمان مدارس از میان 215 نفر انتخاب شدند و به دو پرسشنامه استاندارد شده جوّ سازمانی و استرس شغلی پاسخ دادند. نتایج نشان داد بین جوّ سازمانی و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین متغیر ساختار سازمانی، مسئولیت و پاسخگویی، پاداش، صمیمیت، حمایت مدیران از معلمان و هویّت سازمانی با استرس شغلی معلمان رابطه معکوس و معنادار است. همچنین بین متغیر خطرپذیری مدیران و تعارض در جوّ سازمانی با استرس شغلی معلمان رابطه معناداری وجود نداشت و تنها بین متغیر استانداردهای سازمانی با استرس شغلی معلمان رابطه مثبت و معنادار بود. از بین مؤلّفه‌های جوّ سازمانی؛ متغیر صمیمیت و دوستی در سازمان، پاداش در سازمان، ساختار سازمانی، حمایت و پشتیبانی مدیران از معلمان و استاندارد سازمانی پیش‌بینی کننده استرس شغلی معلمان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between teachers' perception of school atmosphere and their occupational stress

چکیده [English]

To assess the relationship between teachers' perception of school atmosphere and their occupational stress, a sample of 143 elementary teachers from among 215 such individuals in Mashhad was selected and asked to fill out two questionnaires on the two constructs above. Data analysis revealed a significant correlation between the two while showing a negative correlation between the perception of organizational structure, responsibility, reward system, and occupational stress. From among constituent elements of the organizational atmosphere, the organizational closeness appeared to be the best predictor of occupational stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational atmosphere;occupational stress; teacher; school