تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ادراک تجربیات معلمان از عوامل موثر در پیدایش خشونت در مدارس می باشد. تا با شناسایی عوامل زمینه ساز آن به سهولت بتوان نسبت به کاهش و یا خشکاندن سرچشمه های آنها، مبادرت کرد. روش تحقیق حاضر در قالب تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه می باشد. و از این رو از بین معلمان با سابقه در شهرستان ارومیه، تا نائل شدن به حد اشباع اطلاعات، 12 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری هدفمند ، مورد انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. گفتگوها با استفاده از روش اسمیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که عوامل مولد خشونت درمدارس را می توان در سه مضمون کلی عوامل فردی، مدرسه ای و جامعه شناختی، تقسیم بندی نمود. به این ترتیب برای شناخت سرچشمه های خشونت در مدارس، علاوه بر ویژگی های ژنتیکی، جنسیتی و موقعیتی و بلوغ افراد، بایستی ویژگی های فیزیکی مدرسه و مشخه های سازمانی و مدیریتی و نیز عوامل جامعه شناختی، اقتصادی و خانوادگی و مهم تر از همه رسانه ها را نیز بایستی مورد ملاحظه قرار داد. در فرجام مقاله پیشنهادهای لازم ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers’ experiences of the underlying factors of violence in schools, a phenomenology study

نویسندگان [English]

  • Behbud Yarigholi 1
  • mohammad herfati sobhani 2
  • Javad Ghsabzadeh 2
  • HABIBEH RAHIMI 3
چکیده [English]

This research aims to conceptualize teachers' experiences of the effective factors underlying violence in schools because nowadays, aside from students, teachers are also struggling with this problem. Therefore, by identifying its underlying factors, violence can easily be decreased or even eliminated completely. This study is a qualitative research based on phenomenological methodology. In order to obtain the maximum amount of information, using purposeful sampling data, 12 veteran teachers in the city of Urmia were interviewed through semi-structured interviews. Discussions were analyzed using Smith's method. The results showed that the factors underling violence in schools can be categorized into three broad themes of individual, school-related and sociological factors.In order to understand the origins of violence in schools, in addition to genetic characteristics, age, gender and maturation of individuals and situational factors ; physical features , organizational and management characteristics of schools as well as factors beyond school such as sociological, economic, and family- related effects and most importantly, the media should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers’ perception
  • students’ perception
  • Phenomenology
  • underlying factors of violence
ادیب حاج باقری، محسن (1385). روش تحقیق گراند تئوری، تهران: بشری.
ادیب، یوسف.، فتحی آذر، اسکندر و ابراهیمی هرستانی، اصغر (1393). ادراک دانش آموزان فارغ التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی، 9(19): 26-7.
اسدی، محمد حسین.، علی احمدی، امید و بازیار، نادر(1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به خشونت(مطالعه موردی:دانش آموزان مقطع متوسطه بخش چوار)، فصلنامه فرهنگ ایلام، 15(42):27-55.
اکبری، رضا (1385). ماهیت پرخاشگری، تهران: علمی– فرهنگی.
آذری، سعید (1387). بازی‌های رایانه‌ای و خشونت، فصلنامه پژوهش و سنجش، 15(54): 136-121.
آرونسون، الیوت (1389).روانشناسی اجتماعی، ترجمۀ حسین شّکر کّن، تهران: رشد.
بابایی، محبوبه.، ذوالقدر، علی.، ندرلو، سکینه و ذوالقدر، حمید (1392). عوامل و ریشه‌های خشونت در بین دانش‌آموزان دورۀ دبیرستان آذرشهر، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، 39:12-1.
بازرگان، زهرا و غلامعلی لواسانی، مسعود (1382). خشونت بدنی در مدرسه و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش آن، فصلنامه نو‌آوری‌های آموزشی، 6: 30-13.
بازرگان، زهرا و غلامعلی لواسانی، مسعود.(1385). خشونت بدنی در مدرسه و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش آن گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه تهران.
بازرگان، زهرا.، صادقی‌، ناهید و غلامعلی لواسانی، مسعود‌(1382). بررسی پدیدۀ خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران، مقایسۀ نظرات دانش‌آموزان و معلمان، مجلۀ روانشناسی و علومتربیتی، 33(1): 28-1.
برغندان، سپیده.، ترخان، مرتضی و قائمی خمامی، نیما (1391). تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت، فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 2: 16-8.
برقی، عیسی (1389). کاربرد دیدگاه پدیدارشناسی ون منن در مطالعات برنامۀ درسی، فصل نامه راهبردهای آموزش، 3،(4): 141-137.
پارسا، محمد (1374). روان‌شناسی تربیتی، تهران: سخن.
خوی نژاد، غلامرضا و همکاران (1393). روشهای پژوهش در علوم تربیتی، تهران: سمت
دادستان، پریرخ (1390). روان‌شناسی جنایی، تهران، سمت.
دبیری اصفهانی، عذرا (1385)، بررسی روش کلاس‌داری آموزگار بر پایه جنسیّت دانش‌آموزان، فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی، 2 (1و 2): 69-43.
راشکی کمک، جواد (1391). بررسی علل خشونت دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان و مدیران شهرستان ایرانشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد‌، دانشگاه سیستان و بلوچستان
رسول زاده اقدم، صمد‌(1381). عوامل مؤثر بر خشونت علیه کودکان در خانوادههای تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
رضایی جمالویی، حسن و حرفتی سبحانی، رعنا (1389). ارتباط پذیرش از سوی والدین و شایستگی اجتماعی با پرخاشگری در کودکان، همایش آسیبشناسی روابط انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، 42-37.
رئیسی، جواد (1382). جوانان و ناهنجاری‌های رفتاری، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 2، 14-1.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه.
سلیمی، عبدالله و داوری‌، محسن (1386). جامعه‌شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
شکوهی یکتا، محسن.، زمانی، نیره و جوادی آسایش، سحرانه (1390). پیگیری تأثیر آموزش های شناختی – رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 7(2): 146-129.
صدیق سروستانی، رحمت الله (1389). آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: سمت.
عابدی، حیدر علی (1389). کاربرد روش تحقیق پدیده‌شناسی در علوم بالینی، فصلنامه راهبرد، 19(54): 224-207.
علاقه‌بند، علی (1377). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: روان.   
علمی، محمود.، تیغ زن، خدیجه و باقری، ربابه (1388). تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر برآن. دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، 156-121
علی احمدی، علی رضا و سعید نهایی، وحید (1386). توصیفی جامع از روش‌های تحقیق، تهران: تولید دانش.
غضنفری، فیروزه (1389). رابطۀ روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 12( 46): 95-85.
کرامتی، محمد‌رضا (1391)، رابطۀ جوّ سازمانی مدارس با استرس شغلی معلمان، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 8(4):140-103.
کریمی، فاطمه (1390). بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدید آورنده آن از نظردانش آموزان و معلمان، فصلنامه پژوهشنامه حقوقی، 2(2):85-102.
کوهستانی، حمیدرضا.، باغچقی، نیره.، رضایی، کوروش و ابراهیمی فخار، حمید رضا (1391). بررسی عوامل مستعد‌کنندۀ خشونت شغلی نسبت به دانشجویان فوریت‌های پزشکی، فصلنامه سلامت کار ایران،9(2): 75-68.
گرجی، یوسف (1384). بررسی ملاک‌های نمرۀ انضباط از دیدگاه مسئولان مدارس استان چهار محال وبختیاری‌، وزارت آموزش وپرورش‌، شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل، 22-32.
گنجی، حمزه (1375). روان‌شناسی تفاوت‌های فردی، تهران: بعثت.
لواسانی‌، مسعود و یوسفیانی، غلامعلی(1386). فراوانی و علل رفتارهای خشونت‌آمیز در مدارس دورۀ راهنمایی لرستان. فصلنامه روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران، 2: 77-100.
مشکاتی، محمدرضا و مشکاتی، زهرا السادات (1381). سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان. مجله انجمن جامعه شناسی،2(4): 25-3.
ملک احمدی، عبدالرسول‌(1387). خشونت، پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز در جوانان و نوجوانان. اصفهان، حسین فهمیده.
مهابادی، سیامک(1387). بررسی رابطۀ کژرفتاری اخلاقی-اجتماعی دانش اموزان دوره متوسطه شهراصفهان با عوامل آموزشگاهی، وزارت آموزش وپرورش‌، شورای تحقیقات اداره کل آموزش وپرورش استان تهران، 52-64.
نقدی، وحید (1391). بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان. فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، 3: 7-39.
نوابی نژاد، شکوه (1387).رفتارهای نابهنجار کودکان و راه‌های پیشگیری و درمان‌. تهران، انجمن اولیاء و مربیان.
نوری، علی و مهرمحمدی، محمود (1390). الگویی برای بهره‌گیری از روش نظریۀ برخاسته از داده‌ها در پژوهش های تربیتی، فصلنامه مطالعات برنامۀ درسی ایران، 6(23): 35-8.
همتی، فاطمه (1390). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خصومت و پرخاشگری و رابطۀ آن با ترتیب تولد در نوجوانان شهر سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد تهران.
Abedi, H.A. (2010). Application of Phenomenology Research Method in Clinical Sciences, Strategic Quarterly, 19, 54: 224-207 (Text in persian).
Adib Haj Bagheri, M. (2006). The Grounded Theory  research, Tehran: Boshra(Text in persian).
Adib, Y,. Fathi Azar, I. and Ebrahimi Herestani, A. (2014). The Perception of Third high school graduate Students of the Mahdism: A Phenomenological Research, Two Quarterly Scientific-Research of  Islamic Education, 9(19): 26-7(Text in persian).
Akbari, R. (2006).The nature of aggression, Tehran: scientific–cultural(Text in persian).
Akiba, M., LeTendre, G., Baker, D. and Goesling, B., (2002). Student victimization: national and school system effects on school violence in 37 nations. American Educational Research Journal, 39 (4): 829–853.
Alaqeband, A. (1998). Theoretical Foundations and Principles of Educational Management, Tehran: Ravan(Text in persian).
Ali Ahmadi, A. R. and Saeed Nahaye, V. (2007). A Comprehensive Description of Research Methods, Tehran: Knowledge Production (Text in persian).
Ammermueller, A (2012).  Violence in European schools: A widespread phenomenon that matters for educational, Labour EconomicsJournal, 19: 908–922.
Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., Rothstein, H. R and Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in eastern and western countries: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 136, 151–173.
Archer, J. and Haigh, A (1999). Sex differences in beliefs about aggression: Opponent sex and the from of aggression, British Journal of Social Psychology, 38,(1):71-84.
Aronson, E. (2001). Social Psychology, translation by Hussein Shokr kon, 2010, Tehran, Roshd(Text in persian).
Asadi, M. H., Ali Ahmadi, O. and Bazyar, N. (2014). A Survey on Social Factors Affecting to  propensity on Violence (Case Study: High School Students in Chowar Branch), Quarterly of Ilam's Culture, 15(42): 27-55(Text in persian).
Azari, S. (2008). Computer Games and Violence, Journal of  Research and Evaluation, 15(54): 136-121(Text in persian).
Babaei, M., Zolghadr, A., Nadrlou, S. and Zolghadr, H. (2013). The roots and factors of violence among Azarshahr high school students, Journal of Iranian Social Sciences Studies, 39: 12-1 (Text in persian).
Bandura, A. (1969). principles of  behavior modification, New York: Holt,Rinehart and Winston.
Bargandan, S. ,Tarkhan, M. and Ghaemi Khamami, N. (2012). Determining the Effectiveness of Anger Management Training on Social compatibility of High School Girl Students in Rasht, Journal of Clinical Psychology, 2: 16-8(Text in persian).
Baron, Stephen, W. ( 2004). General Strain, Street Youth and Crime; A Test of Agnew's Reversed Theory, Criminology, Academic Research Library.
Barqi, I. (2010). Application of the Van Menen Phenomenology in Curriculum Studies, Journal of  Educational Strategies, 3, (4): 141-137.
Bazargan, Z. and Gholamali Lavasani, M. (2003). Physical violence at school and strategies for preventing and reducing it, Journal of Educational Innovation, (6): 30-13(Text in persian).
Bazargan, Z. and Gholamali Lavasani, M. (2006). Physical violence in school and strategies for preventing and reducing it. Report of research project, University of Tehran(Text in persian).
Bazargan, Z., Sadeghi, N. and Gholamali Lavasani, M. (2003). The study of the phenomenon of verbal violence in secondary schools in Tehran, Comparison of students and teachers' attitudes, Journal of Psychology and Educational Sciences, 33(1): 28-1(Text in persian).
Binte Shahid, S.F., Mullick, M. S. I., Shamsun Nahar, G., Naher, J., Khan, S., Morshed, N. M., Shah, M. A. and Salahuddin Qusar M.M (2009). Relationship between parental rejection and personality. Bsmmu Journal , 2(2):61-65.
Blomart.j.(2001). Preventing violence within the primary school environment,violence in school. Debarbieux, E. and Blaya, C., ESF.
Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A. and Dumas, T (2003). Middle School Improvement and Reform: Development and Validation of A School-level Assessment of Climate, Cultural Pluralism, and School Safety, Journal of Educational Psychology; Rhode Island University, (95):570-588.
Card, N. A.,Stucky, B. D., Sawalani, G. M. and Little, T. D. (2008). Direct and indirect aggression during childhood and adolescence: A metaanalytic review of gender differences, intercorrelations, and relations to maladjustment. Child Development 79 (5): 1185-1229
Cassidy, T., (2009). Bullying and victimisation in school children: the role of social identity,problem-solving style, and family and school context. Social Psychology of Education, 12, 63–76.
Connor D, F. (2002). Aggression and antisocial behaviot in children and adolescent.
Craig, W. and Pepler, D. (2000). Making a difference in bullying. Report series, Report 60. LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution. York University, Toronto: Canada.
Cullen and Agnew (2002). Criminological Theory: Past to Present: Essential Readings. Los Angeles, CA.
Dabiri Esfahani, O. (2006). A Study of the Teacher's Classroom control methods based on the students' gender, Journal of New Educational Thoughts, 2, 1 and 2, 69-43(Text in persian).
Delisi, M., Vaughn, M. G., Gentile, D. A., Anderson, C. A.. and Shook, J. J. (2013). Violent video games, delinquency, and youth violence: new evidence. Youth Violence and Juvenile Justice, 11: 132–142.
Delvecchio, H and Olivery, M. (2005) . Effectiveness of anger treatment for specific anger problem: A meta-analytic review. Journal of Clinical Psychology , 2:15-34
Elmi, M.  tig zan, K. and Bagheri, R. (2009). Determine the prevalence level of violence and its social determinants. The Second Congress on Safe Society of Tehran, 156-126.
Farag Elbla, A. (2012). Is Punishment (Corporal or Verbal) an Effective means of
Discipline in Schools? : Case Study of Two Basic Schools in Greater hartoum
Sudan. Social and Behavioral Sciences, 69: 1656 – 1663.
Farnworth, Margaret and Michael J. Leiber (1989). Strain Theory Revised: Economic Goals, Eduvational Means, and Delinquency, American Sociological Review, (54): 263-274.
Foshee, V.A., McNaughton Reyes, H. L. and Ennett, S. T. (2010). Examination of sex and race differences in longitudinal predictors of the initiation of adolescent dating violence perpetration. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 19: 492-516.
Fox, J. and DeLateur, M. (2014). Mass shootings in America: moving beyond Newtown. Homicide Studies, 18,125–145.
Ganji, H. (1996). Psychology of  Individual Differences, Tehran: Beasat(Text in persian).
Gelles, R. Harrop. J. (2002), Verbal Aggression by Parents and Psychosocial Problems of Children, University of Rhode Island, Kingston.
 George, L. (2013), A Phenomenological Study Describing Violence Against Educators Unpublished Doctoral Dissertation, University Of Phoenix.
Glew,G.M., Fan,M.Y., Katon,W. and Rivara,F.P. (2008). Bullying and school safety. The Journal of Pediatrics, 152:123–128.
Gorgi,Y. (2005). A Study of  Discipline Score Benchmarks from the viewpoint of school officials in Chaharmahal and Bakhtiari province, Ministry of Education, Ardabil Province Educational Research Council, 22-32.
Hemmati, F. (2011). Psychometric properties of hostility scale and aggression and its  relationship with birth order in adolescents in Semnan city. Master's Thesis. Azad University of Tehran.
Holloway, I. and Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing. 2nd ed: Black well. http://www.who.int/topics/viol.
Jigău, M., Liiceanu, A. and Preuteasa, L, (eds.) (2006). Violența în școală, București: Alpha MDN.
Joireman, J. Anderson,J. and Stathman,A. (2003). The aggression paradox: Understanding links among aggression, sensation seeking, and the consideration offuture consequences. Journal Of Personality And Social Psychology, 84: 1287-1302.
Karimi, F. (2011). A Study of Types of Verbal Violence and Its Creators Factors from Teachers and students Opinion, Journal of Legal Research, 2(2):85-102.
Keramati, M.R. (2012). The relationship between School's Organizational atmosphere with Teacher's Job Stress, Journal of  Educational new Thoughts, 8-4, 140-103.
Khoy Nejad, G. R. and et al. (2014). Research Methods in Educational Sciences, Tehran: samt.
Kohestani, H. R. ,Bagcheqi, N. ,Rezaei, K. and Ebrahimi Fakhar, H.R. (2012). Investigating the Provider Factors of Professional Violence Against Medical Emergency Students, Work Health Quarterly of Iran, 9(2): 75-68.
Lavasani, M. and Yousefiani, G. (2007). Frequency and reasons of Violent Behaviors in Lorestan Secondary Schools. Journal of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, 2: 77-100.
Leung , Ambrose and J.Stephen Ferris (2008). School Size and Youth Violence, Journal of Economic Behavior and Organization ,65:318-333.
Levinson, B. A. (1998) Discipline seen from below:student rationales for non compliance in secondary schools in the united  states  of  America, prospects Journal,7(4):250-269.
Macy, B, (2003). Getting a handle on Bullies, The Roanoke Times, pp.E1, E3. Maslow,A, H, (1954). Business Drive and National Achivement, Harward Business Review. 
Mahabadi, S. (2008). Investigating the relationship between moral and social deviancy of high school students in Isfahan with school factors, Ministry of Education, Research Council of Tehran Directorate General Education, 64- 52(Text in persian).
Malek Ahmadi, A.R. (2008). Violence, prevention of risky behavior in youth and adolescents. Isfahan, Hossein Fahmidah(Text in persian).
Mertoglu, M. ( 2015 ). The Role of School Management in the Prevention of School Violence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182,  695 –702.
Mertoglu, M. and Aydın, O (2011). The Stockholm Criminology Symposium Program and Abstract) Stockholm. The Swedish National Council for Crime Prevention İnformation and publications .
Meshkati, M.R. and  Meshkati, Z.S. (2002). Assessing the influence of internal and external factors of the family on juvenile misconduct. Journal of the Sociology Association, 4(2): 25-3.
Miller, J. D. and Lynam, D. R (2003). Psychopathy and the five-factor model ofpersonality: A replication and extension. Journal of Personality Assessment, 81,168–178.
Moher ,N.(2003). Psychiatric mental health nursing. New York: Wiley and Sons.
Moran, P. Walsh, E. Tyrer, P. Burns, T. Crieed, F. and Fahy, T (2003). Impact ofcomorbid personality disorder on violence in psychosis, Report from the UK. British Journal of Psychiatry, 182: 129– 134.
Muntean, A.and Munteanu, A. (2011). Violență, trauma, reziliență, Iași: Polirom.
Naqdi, V. (2012). A Study The Effect of Moral and Educational Norms on Youth's Violence. Journal of Social Discipline Research, 3: 7-39.
Navabinejad, S. (2008). Child's abnormal behavior and ways to prevent and treat. Tehran, Association of  Primary and Teachers.
Noori, A. and Mehr mohammadi, M. (2011). A Model for Applying Grounded Theory in Educational Studies, Journal of  Iranian Curriculum Studies, 6(23): 35-8.
Parsa, M. (1995). Educational Psychology, Tehran, Sokhan.
Pişkin, M., Atik, G., Çınkır, Ş., Ogulmus, S., Babadoğan, C. and Çokluk, O. (2014).
The development and validation of Teacher Violence Scale. Eurasian Journal
of Educational Research
, 56: 1-24.
Pradubmook-Sherer, P and Sherer, M. (2014). In the Shadow of Terror: High School Youth Violence in Thailand, Springer Science+Business Media New YorkJ Fam Violence 29:783–795.
Raesi, J. (2003). Youth and behavioral abnormalities.Social Dialogue, Journal of  Allameh Tabataba'i University Social Sciences, 2: 14-1 (Text in persian).
Rashky komak, J. (2012). Study of the Causes of Students' Violence from the Viewpoints of Teachers and Managers of the City of Iranshahr, Master's Theses, Sistan and Baluchestan University(Text in persian).
Rezaei Jamaloui, H. and Herfati Sobhani, R. (2010). Relationship between parents' acceptance and social competence with aggression in children, Pathology of Human Relations, Islamic Azad University, Saqez Branch, 42-37.
Rohner, R. P. (1992). Relationships between perceived parental acceptance- rejection, Child Abuse and psychological adjustment, and substance abuse among young adults. Neglect. Victime Questionnaire. Aggressive Behavior, 29: 239-268.
Salimi, A. and Davari, M. (2007). sociology of deviance, Qom, The research institute of Religious Science School and Universities.
Sarmed, Z, Bazargan, A. and Hejazi, E. (2014). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran, Agah(Text in persian).
Sediq Sarvestani, R. (2010). Social Pathology, Tehran: samt(Text in persian).
Shafer, S. and Silverman. M. (2013). Applying a social learning theoretical framework to music therapy as a prevention and intervention for bullies and victims of bullying. Retrived 7 August 2013 from http://www.Sciencedirect.com/science/article/pii/S019745613001317).
Shokuhi Yekta, M., Zamani, N. and Javadi Asayesh, S. (2011). The Effect of Cognitive Behavioral Training on Anger Control in Teachers of Mentally Retarded Students, Journal of  Educational new Thoughts, 7(2): 146-129(Text in persian).
Smith, P., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P. and Chauhan, P., (2004). Profiles of non-victims,escaped victims, continuing victims and new victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology 74, 565–581.
Spano, R., Vazsonyi, A. T. and Bolland, J. (2009). Does parenting mediate the effects of exposure to violence on violent behavior? Anecologicaltransactional model of community violence. Journal of Adolescence, 32(5): 1321–1341.
 Staniloiu, A. and Markowitsch, H. (2012). Gender differences in violence and aggression a neurobiological perspective. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 33:1032–1036.
Streubert, S. and Carpenter, D (2003). Qualitative research in nursing. Lippincott Williams: Wiking.Edited By Mihai Anitei, Mihaela Chraif and Cristian Vasile
Taravella, J. R (2004). Hostility and interpersonal conflict in elementary school teachers: A test of the transactional hypothesis in a naturalistic setting. Dissertation Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering, 65: 454-460.
The World Health Organization(WHO),(2016), www. Who.int, accessed March 5, 2016.
Vander Mescht, Hennie (2004), Phenomenology in Education: A Case Study inEducational Leadership, Indo-Pacific Journal of Phenomenology, , 4(1): 1-16.
Vassos, E. Collier, D. A. and Fazel, S (2013).   systematic meta -analyses and field synopsis of genetic association of violence and aggression,Molecular psychiatry ,19: 471-477.
Vising and Murray (2009). Verbal Aggression and Psychosocial Problems
of Adolescence
. University of New Hampshire, p.65.
Wright D, R. and Fitzpatrick, K, M (2006). Social Capital and Adolescent Violent Behavior: Correlates of Fighting and Weapon Use among Secondary School students, Social Forces journal,3: 1435-1453.