مفهوم تربیت از دیدگاه شاعران، ادیبان و اندیشمندان زبان فارسی

نویسنده

چکیده

این مقاله به تحلیل مفهوم تربیت در اندیشه و زبان فارسی اختصاص دارد. تحلیل مفاهیم از رویکردهای اساسی در فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت است که از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه فلاسفه تحلیلی تعلیم و تربیت بوده است. از آنجا که تاکنون در باب تحلیل مفاهیم تربیتی در زبان فارسی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است، این نوشتار می تواند گامی کوچک در این زمینه باشد. ریشه شناسی واژه تربیت، تحلیل مفهوم تربیت و واژه های معادل با آن در معتبرترین کتب فارسی و تحلیل مفهوم تربیت در نظر اندیشمندان معاصر، اهم مطالب این مقاله است.

کلیدواژه‌ها