عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

  چکیده:  وجود ارتباط مؤثر بین استاد و دانشجو در بهبود فرایند آموزش و یادگیری نقش مهمی دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط میان دانشجویان و اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است. این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و جامعه آماری آن کل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است که با نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی 1440 دانشجو انتخاب شدند. پرسشنامه‌ای شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیگ و بخش مربوط به خصوصیات فردی و حرفه‌ای استاد توسط دانشجویان تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS و آمار استنباطی به صورت توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و مقایسه گروه‌ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد به نظر دانشجویان مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتباط دانشجو و استاد در حیطه عوامل حرفه‌ای استاد بیشترین درصد مربوط به انتقال واضح مطالب و توانایی در تفهیم درس توسط استاد (66.4)، احترام استاد به دانشجویان (63.3) و در عوامل فردی بیشترین عامل صمیمیت و همدلی استاد با دانشجویان (61.9) و رعایت عدالت استاد در برخورد با دانشجویان (61.3) است. در حالی که سن و جنس استاد به ترتیب با 20.2 و 19.4 درصد در این ارتباط کمترین تأثیر را دارد. از دیدگاه دانشجویان برخی مشخصه‌های حرفه‌ای استاد که بیانگر مهارت تدریس اوست، و برخی مشخصه‌های اخلاقی او در برقرای ارتباط، موثر شناخته شدند. برای بهبود این ارتباط برگزاری دوره‌های آموزشی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors of the centered quality relationship between teacher and student

نویسندگان [English]

  • farzaneh salami 1
  • parvin samadi 2
چکیده [English]

  Abstract:
Abstract:
In order for improving the learning process, it is crucial of importance to identify effective factors in establishing communication between students and faculty members. This research was done to determine Shahid Beheshti students' points of view regarding such factors.
This is a descriptive-cross sectional study that includes 1440 students from Shahid Behshti University whom selected through stratified sampling method in 2012-2013. A questionnaire comprising two parts; demographic data and 24 questions concerning the assessment of professional and moral factors in establishing communication between students and faculty was used. The scale of the questionnaire was a five point scale. Data was analyzed by SPSS software utilizing mean, frequency distribution and standard deviation. The groups' comparison was made by chi2.
Results: According to students ’views, the most effective factors in establishing communication, respectively were knowledge transfer (66.4), the teacher respect (63.3) and personal factors were teacher sympathy (61.9) and teacher justice (61.3). While the age and gender of the teacher respectively 20.2 and 19.4 percent are the least affected elements.
According to students” view some educational characteristics reflecting the teaching skills and some of moral qualities in teachers are effective in establishing communication between faculty members and students. Training courses are extremely recommended to improve this communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Establishing communication
  • Faculty member
  • student
  • University of shahid beheshti
آراسته، حمیدرضا و محمودی‌راد، مریم (1382). آموزش اثربخش، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 5(ویژه‌نامه آموزش پزشکی): 1-7.
ریدبلیک و ادوین هارولدمن )1390.( طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمۀ مسعود اوحدی، چاپ سوم، تهران: سروش.
ذوالفقار، محسن )1375(. بررسی و تحلیل کیّفیت تدریس مربیان عضو هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
ری ام. برکو.، آندرودی، ولوین و دارلین، آرولین (1386). مدیریت ارتباطات، ترجمۀ سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، چاپ پنجم. تهران؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سازمان جهانی بهداشت، بخش بهداشت روانی( 1378). ارتباطپزشک- بیمار، ترجمه:قدیری لشکاجانی، فاطمه؛ ذوالفقاری مطلق، مصطفی، تهران: انستیتو روانپزشکی تهران؛ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:6.
شعبانی، حسن(1394). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌‌ها و فنـون تدریس(‌، چاپ 28. تهران: سمت.
شریفی، مسعود.، جورابجی، زینت و علیپور، محمود(1381)‌، تأثیر دانشکده در ارزیابی هیأت علمی توسط دانشجویان، مجلهدانشگاهعلومپزشکیقزوین‌، 22‌:87-81.
کوهستانی، حسین (1375). بررسی عوامل مؤثردربرقراریارتباطبین آموزشگران و فراگیران در دوره‌های آموزشی ترویج در استان آذربایجان شرقی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
مهرمحمدی، محمود (1380). کاوشی در ماهیت تدریس و رابطه آن با یادگیری، فصلنامه تعلیم و تربیت، 65: 47-60.
منصوری، مهشید (1372). مقایسه نظارت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در مورد یک استاد خوب دانشگاهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی.
محمودی، حسین.، پازارگادی، مهرنوش و عباد، عباس(1388). ارزشیابی از تجربۀ تدریس اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان کارشناسی ارشد، مجلةراهبرد‌هایآموزش، 2‌(2):13-15.
Brooks W. and Health R. (1981). Speech communication. In: Brophy J. Teacher  Praise: functional analysis: Review  of educational research. 51(1):5-32. 
Chickering, A.W.and Gamson, Z. F. (1991). Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education. Washington Center News.
Espeland, K. (2001)Empowering versus enabling in academia. Journal Nurs Educ.40(8):342-6
Gillespie. M.( 2005) .Student-teacher connection: a place of possibility, Journal Adv Nurs,Oct,52(2):211-9
Ghadami, A. Salehi, B. Sajadi, Sh. and Naji H.( 2007). Students' Points of View Regarding Effective Factors in Establishing Communication between Students and Faculty Members. Iranian Journal of medical Education Spr and Sum, 7(1): 149-153.
Gashmard, R. Moatamed, N. and Vahedparast H. (2011). Faculty Members' and     Students’ Veiwpoints on Characteristics of a Good University Teacher in Boushehr University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education,11(1): 48-57. [Text in Persian]
Hake RR. (2005). Problems with student evaluations: Is assessment the remedy?   [Cited  dec 15]. Available from: http://physics.indiana.edu/~hake/AssessTheRem1.pdf
Jang. S., Guan. S. and Hsieh. H. (2009). Developing an instrument for assessing college students of teachers pedagogical content knowledge. Proced Soci Behav Sci;(1): 596-606
Khosravi., F., Shahouei., R., Hesami, K. and Savadzade, Sh. (2010) .Avamele moaser dar barghararye ertebat beinedaneshjoo va ostad az didgahe daneshjooyane oloom pezeshkye Kordestan. Abstract of First National Conference on Medical Education Development. Sanandaj;. [ Text in Persian]
Lowman. Josef. (1995).Mastering the techniques of teaching: san fransico Bass publishers.
Paterson, B. and Crawford, M.(1994). Caring in nursing education: an analysis. Journal Adv Nurs,19 (1): 164-73.
Spencer J.( 2003). ABC of learning and teaching in medicine,. BM Journal, 326(7388):543-5.
Ziaee, M., Miri, M., Haji-abadi, M., Azarkar, GH. and Eshbak, P.( 2007). Academic staff and students' impressions on academic evaluation of students in Birjand University of Medical Sciences and Health Services. JOURNAL OF BIRJAND UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 13(4): 61-67
Zohoor, AR. and Islami Nejad, T.( 2002). Shakheshaye tadrise asarbakhsh az didgahe daneshjooyane daneshgaheoloom pezeshkye Kerman. Payesh Journal. 1(4): 5-13. [ Text in Persian].