بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، دستیابی بر ارتباط بین جو سازمانی و روحیه دبیران بوده است. ضمن آن که مقایسه روحیه معلمان و جو سازمانی حاکم بر مدارس دولتی و غیرانتفاعی و ارتباط متغیرهایی چون جنس، سن، سابقه سنوات خدمت، مدرک تحصیلی با روحیه دبیران از دیگر اهداف مطالعه محسوب می شده است. برای دستیابی به اهداف فوق، 202 نفر از معلمان مدارس دولتی و 100 نفر از معلمان مدارس غیرانتفاعی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند تا نسبت نمونه انتخاب شده با نسبت حجم زیر گروه های جامعه، همخوانی داشته باشد. این آزمودنی ها به پرسش نامه جو سازمانی هوی و سیبو و پرسش نامه مخصوص سنجش روحیه دبیران، که محقق ساخته بوده است، پاسخ دادند. روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع همبستگی و علی مقایسه ای بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت انفرادی و در محل مدرسه صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که روحیه دبیران مدارس غیرانتفاعی بالاتر از روحیه دبیران مدارس دولتی است. همچنین، روحیه دبیران در مدارس با جو سازمانی از مدارس با جو غیرمتعهد بالاتر می باشد. بین روحیه دبیران با رفتار حمایتی مدیر و رفتار هشیارانه و معتمدانه معلمان، همبستگی مستقیم وجود دارد، اما روحیه دبیران با رفتار دستوری و محدود کننده مدیر و رفتار غیرمعتمدانه معلمان، همبستگی منفی دارد. ضمن آن که روحیه دبیران با مدرک تحصیلی آنها نیز در ارتباط است. همچنین جو سازمانی در مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی دارای تفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها