اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان، بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص

3 دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان، بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا بود. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی(پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل) بود. جام عه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری املا شهر اصفهان در سال تحصیلی93-1392 بودند که از میان آنها 30 دانش آموز با اختلال یادگیری املا به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند(15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه کنترل). ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های خودپنداره، رضایت از زندگی، آزمون اختلال املا و آزمون هوشی وکسلر بود. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS 23 در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(تحلیل کواریانس چندمتغیری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از اثربخش بودن روش درمانی پیگمالیون بر خودچنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان بود(001/0<P). بنابراین ادراک معلم یکی از عوامل اثرگذار بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال املا است، و می توان از این روش به عنوان گزینه مکمل آموزشی در جهت بهبود ناکارآمدی‌ های تحصیلی و راهبرد یادگیری موثر بر عملکرد دانش آموزان استفاده کرد.
کلید واژه ها: پیگمالیون، رضایت از مدرسه، خودپنداره، اختلال یادگیری املا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of education based on Pygmalion effect for instructors on self image and satisfaction of school in students having dictation learning disorder

نویسندگان [English]

  • Leila Karimi Jozestani 1
  • amir ghamarani 2
  • Ahmad yarmohammadian 3
1 psychologist
2 psychologist
3 psychologist
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of education based on the effect of pygmalion on teachers on self-concept and school satisfaction of students with spelling learning disorder. The present study was a semi-experimental (pre-test-post-test with control group). The statistical population of the study included all students with spelling learning disorder in Isfahan city during the academic year of 2012-13. Among them, 30 students with spelling learning disorder were selected through multistage cluster sampling method and was assigned in experimental, Control groups (15 students in the experimental group and 15 students in the control group). The instrument used was self-concept questionnaire, life satisfaction, spelling abnormal test and Wechsler's IQ test. Data were analyzed by SPSS-23 software at two levels of descriptive (mean, standard deviation) and inferential (multivariate covariance analysis). The results of the study indicated that the Pixar method was effective in self-efficacy and student satisfaction (P<0.001). Therefore, teacher perception is one of the factors influencing the students 'self-concept and satisfaction with spelling disorders, and this method can be used as a complementary educational tool to improve educational inefficiencies and effective learning strategies affecting students' performance.
Keyword: Pygmalion, school satisfaction, self-concept, spelling learning disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pygmalion effect
  • Self concept
  • satisfaction of school
  • dictation learning disorder
تبریزی، علی (1391). درمان اختلال املا، تهران: فراروان.

شیری، اردشیر و پناهی، مریم (1394). نقش سبک‌های رفتاری مدیران بر شکل‌گیری اثرات گلم در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،4(2):55-76.

کریمی جوزستانی، لیلا.، یارمحمدیان، احمد و ملک پور، مختار (1395). آموزش مبتنی بر فراشناخت(مردر) بر بهبود عملکرد املا دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری املا شهر اصفهان، فصلنامه یادگیری الکترونیکی شیراز، 3(6): 61-69.

کوسنج، نسیبه.، یارمحمدیان، احمد و فرامرزی، سالار (1391). تدوین و استاندارد سازی تست تشخیص املا آموزش معلمان در دانش‌آموزان مقاطع دوم، سوم و چهارم ابتدایی شهر اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

مظاهری، مهرداد و مهاجر بادکوبه، مرضیه (1391). ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان، فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی، 8(14):81-100.

میکائیلی، نیلوفر.، گنجی، مسعود و طالبی جویباری، مسعود (1391). اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظۀ کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی، فصلنامۀ ناتوانی‌های یادگیری، 2(3): 91-115.

میهن دوست، زهرا (1390) بررسی علل همبستگی معلولیت‌های یادگیری شیوع در دانشجویان مقطع ابتدایی، فصلنامه علوم اجتماعی، 7 (7): 12-18.

یوسفی، فاطمه و تجربۀ کار، مریم (1394) نگرش و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و پیشرفت دانش‌آموزان، سومین کنفرانس علمی علوم و روان‌شناسی خطرات اجتماعی و فرهنگی در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

Babad, E. Y. Inbar, J. & Rosenthal, R. (1982). Pygmalion, Galatea, and the Golem: Investigations of biased and unbiased teachers. Journal of Educational Psychology, 74(4):431- 459.

Birch, S. H. & Ladd, G.W. (2003). Interpersonal relationships in the school environment and children's early school adjustment: The role of teachers and peers. In: J. Juvonen and K. Wentzel, Editors, Social motivation: Understanding children's school adjustment, Cambridge University Press, New York.

Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the role and influence of student–teacher relationships on children's social and cognitive development. Educational Psychologist, 38 (4): 207–234.

Demanet, J. & Van Houtte, M.(2012). Teachers’ attitudes and students’ opposition. School misconduct as a reaction to teachers’ diminished effort and affect. Teaching and Teacher Education, 25(17): 860-869.

Ferguson, R. F. (2003). Teacher's Perceptions and Expectations and the Black-White Test Score Gap. Urban Education, 38(5): 460-507.

Fletcher, J.M, Lyon, G.R, Fuchs, L.S, Barnes, M.A.(2007). Learning disabilities (from identification to intervention). New York: Guilford press.

Huang, J. J. (2011). Multiple attribute decision making: methods and applications. CRC press.

Hussey, T, & Smith, P. (2010). Transitions in higher education. Innovations in Education and Teaching International, 47(2): 155-164.

Isenbarger, L. & Zembylas, M. (2006).The emotional labour of caring in teaching. Teaching and Teacher Education, 22: 120–134.

Karimi Jozestani, L. Yarmohammadian, A. & Malekpor M. (2016). Effectiveness of Murder’s Metacognitive Training on Dictation in Third Grade Elementary StudentsMagazine of E-learning Distribution In Academy.Journal MEDEIA;3(6):61-69( text in Persian).

Kosanj, N. Yarmohammadian, A. Faramarzi, S.(2012). Construction and standardization of Learning Disabilities Spelling Diagnosis Test in 2, 3 and 4 grades primary school students in Isfahan city [MA thesis]. Isfahan: Isfahan University(text in Persian).

Kerck, S & Chalfant, J. (1998). Learning, transitional and academic disorders. In: Roghi S, Khanjani Z, Vosoughi Rahbari Mahin. Tehran: Education and teaching Department for children with special needs.

KirKcaldy, B. Furnham, A. & Siefen, G. (2004). The Relationship between Health Efficacy, Eductional Attainment, and Well-being among 30 Nations. European Psychologist, 9, 19-107.

Lerner, J.W. (2003). Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching strategies. Boston: Houghton Mifflin.

Mihandoost, Z. (2011). The Survey of Correlate Causes of Learning Disabilities Prevalence among Elementary Students. Asian Social Science, 7(7):12-18.

Mikaeli, N. Ganji, M. & Talebi Jouibari, M. (2012). Effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions (work memory and attention) and academic achievement of students with learning disabilities. Letters of Learning Disabilities, 2 (3): 115-91.

Mogasale, V.V. Patil. V.D, Patil, N.M. & Mogasale, V. (2011). Prevalence of Specific Learning Disabilities Among Primary School Children in a South Indian City. Indian Journal of Pediatrics, 3(2):1-6.

National center for children with disabilities. (2011). Learning disabilities. Washington, DC 2009. www.nichcy.org.

Obiwuru, N. Timothy C., Okwu, Andy, T. Akpa, S. Victoria, O. Nwankwere, M. & Idowu, A. (2011). Effects of leadership style on organizational performance: A survey of selected small scale enterprises in Ikosi-Keyu council development area of Lagos State, Nigeria.

Price, L., Richardson, J. T., Robinson, B. Ding, X., Sun, X. & Han, C. (2011). Approaches to studying and perceptions of the academic environment among university students in China. Asia Pacific Journal of Education, 31(2): 159-175.

Shiri, A. & Panahi, M.(2015). The Role of Behavioral Styles of Managers on the Formation of Glam Effects in Employees of Ilam University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 4(2): 76-55.

Tabrizi, M. (2011). Treating spelling disorder. Tehran: Fararavan Pub( text in Persian).

Scott, H., Shannon, L. & Curoline. L.(2004). Life satisfaction in children and youth empirical fundtion and implications for school Psychologist. Psychology in the schools,  41(1):18-130.

Ullah, R., Richardson, J.T. & Hafeez, M. (2011). Approaches to studying and perceptions of the academic environment among university students in Pakistan. Journal Human, 41(1): 113-127.

Stoeber, J. & Stoeber, F. S. (2009). Domain of perfectionism: Prevalence and relationships with per.

Vlachos, F. & Karapetsas, A. (2003). Visual memory deficit in children with dysgraphia. Percept and Mot Skills. Meltzer L. Executive Function in Education (from theory to practice). 12(8):1281-1288.

Yousefi, F. & Tajrobehkar, M. (2015). Attitude and its Impact on Students' Learning and Achievement Achievement, Third Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural Dangers in Iran, Qom, Islamic Studies and Research Center of Soroush Hekmat Mortazavi