ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه یزد

چکیده

ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره اول متوسطه بر اساس مدل SWOT هدف اصلی این نوشتار است. جامعه آماری شامل تمام معلمان، والدین و دانش‌آموزان چهار مدرسه هوشمند بود که به‌طور تصادفی از بین تمام مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد (125) انتخاب شدند. همچنین شامل مدیران و معاونان مدارس هوشمند، متخصصان فاوا در آموزش و پرورش استان و چند شرکت خصوصی مطرح در این حوزه بود. مدیران، معاونان، متخصصان و معلمان به صورت تمام-شماری؛ دانش آموزان و والدین بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. روش پژوهش آمیخته و ابزارها، سه پرسشنامه محقق-ساخته «معلّم، دانشآموز و والدین»، دو فرم مصاحبه و چک لیست مشاهده ای « تجهیزات» بود. داده‌های کمّی با آزمونt تک نمونه‌ای و داده های مصاحبه و مشاهده به صورت کیفی تحلیل شد. معلمان نقاط قوت و ضعف مدارس هوشمند را متوسط و فرصت ها را به طور معنادار کمتر از حد متوسط و تهدیدها را به طور معنادار بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردند. دانش-آموزان نقاط قوت را به طور معنادار کمتر از حد متوسط و نقاط ضعف و تهدیدها را به طور معنادار بیش از حد متوسط و فرصت ها را متوسط ارزیابی کردند. والدین فرصت ها و تهدیدها را به طور معنادار بیش از حد متوسط ارزیابی کردند. در مجموع، نتایج پرسشنامه ها ضرورت بازبینی تخصصی همراه با اصلاحات مدارس هوشمند را نشان داد. یافته های کیفی نشانگر وضعیت نامطلوب بُعد روشی و نیروی انسانی و وضعیت کاملاً مطلوب بُعد سخت افزاری مدارس هوشمند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Evaluation of Smart Junior High Schools in Yazd City by SWOT Model

نویسندگان [English]

  • ahmad zandavanian 1
  • Seyd kazem Alavi Langroody 1
  • mahdieh sadat mirrahimi bidakhavidi 2
1 Assistant Professor, The Department of Educational and Psychology Sciences, Faculty of Humanities, Yazd University, Iran
2 Corresponding Author, MSc. Students in Curriculum Planning, The Department of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this paper was comprehensive evaluation of smart junior schools by SWOT model. Four schools selected randomly from 125 smart schools in Yazd city. Research method was mixed design. Population consisted from teachers, students, parents, principals & IT experts. Quantitative data gathered by researcher-made questionnaires for teachers, students & parents and analyzed by one sample t-test. As well as, qualitative date gathered by interviews and observational checklist and analyzed descriptively. Quantitative findings showed that teachers assessed strengths and weaknesses as middle level but teachers assessed opportunities significantly less than the average estimate & assessed threatens significantly more than the average. Students assessed strengths significantly less than the average and assessed weaknesses and threatens significantly more than the average but they assessed opportunities as middle level.Parents assessed opportunities and threatens significantly more than the average level. On the other hand, qualitative findings indicated an undesirable situation in human resources and administrative procedures in smart schools, but the situation of hardware equipments was very favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • smart school
  • junior high school
  • SWOT
  • Yazd (Iran)
افضل خانی، مریم و قدس، سولماز (1390). ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(1):23-39.
حسنی، محمدعلی و عبدالهی، صابر (1394). واکاوی تأثیر پیاده‌سازی مدرسه هوشمند در افزایش یادگیری دانش‌آموزان متوسطه منطقه مشکین شهر. مجموعه مقالات همایش ملّی مدارس هوشمند و تعلیم و تربیت، 192-200.
داودنیا، بهزاد و زارعی زوارکی، اسماعیل(1393). مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرلیا، مالزی و ایران، اندیشه‌های نوین تربیتی، 10(2): 59-90.
درتاج، فریبرز.، لک پور، الهام و بهلولی، علی(1392). بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه ، فناوری آموزش. 8(2): 133-141.
رضایی‌راد، مجتبی.، زارعی زوارکی، اسماعیل و یوسفی سعیدآباد، رضا (1391). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ مدارس هوشمند، فصلنامه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 5 (18): 109-120.
زارعی زوارکی، اسماعیل و قربانی، حمیدرضا(1394). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان، فناوری آموزش و یادگیری، 1(3):23-36.
زمانی، بی بی عشرت.، قصاب پور، بیتا و جبل عاملی، جلال(1389). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند،فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 36: 79-100.
شفیع‌پورمطلق، فرهاد و یارمحمدیان، محمدحسین (1392). ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه ارتباط کارآمد ادراک‌شده بین دانش‌آموز و معلم در مدارس هوشمند، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال دهم، 10 (9):16-26.
شیرزاد کبریا، بهارک و سیدمحمدی، سیده زینب (1394). بررسی مؤلّفه‌های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(10):39-48.
شیوه‌نامه هوشمندسازی مدارس (1391). اصلاحیه آذر مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش.
عبدالوهابی، مرضیه.، مهرعلی‌زاده، یداله و پارسا، عبداله‌(1395). امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 23(1): 55-80.
فاضلیان، پوراندخت و نظری، معصومه(1393). تأثیر مدارس هوشمند بر فرایند یاددهی یادگیری در زبان انگلیسی، رشد آموزش زبان، 23(4):12-17.
محمودی، جعفر.، نالچیگر، سروش.، ابراهیمی، سیدبابک و صادقی مقدم، محمدرضا (1387). بررسی چالش‌های توسعه مدارس هوشمند در کشور، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی،27(3):61-78.
محمودی، عمر و درخشانی، امید (1393). بررسی نقش سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش. کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیریت، شیراز: شرکت پندار اندیش رهپو، 54-70.
مهاجران، بهناز.، قلعه‌ای، علیرضا و حمزه رباطی، مطهره(1392). دلایل اصلی عدم شکل‌گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن‌ها در استان مازندران‌(از دیدگاه مدیران و کارشناسان فاوا)، مجله مدیا، 4(2): 13-23.
نجفی، محمود.، مقامی، حمیدرضا.، حسینی، جواد و جعفری، نصرت(1394). بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، فناوریآموزشویادگیری، 2(5):81-106.
Hasan, N., Mahfuz, A., Abdullah, A. & Murad ,W. (2015). Mobile internet as a learning assistant for secondary and higher secondary students: the case of Bangladesh. Australasian Conference on Business and Social Sciences,1296-1309. (In partnership with The Journal of Developing Areas).
Hosseinpoor, L., Khalil Allahvirdiyani, A. Motallebi Nejad, A,. M. & Hiva, M. (2011). Comparing educational self- concept & the rate of learning in the students of normal and smart high schools in Tehran. Procedia Social and Behavioral Sciences.15,3002-3004.
Ibrahim, M. S. (2009). An Evaluation of the Smart School Teacher Training Programme and its Impact on Integrating Technology in to Teaching and Learning Processes in Malaysia. Sosiohumanika,2(2): 253-280.
Jena,P.C.(2013).Effect of smart classroom learning environment on academic achievement of rural high achievers and low achievers in science. International Letters of Social and Humanistic Sciences,3,1-9.
Kalita,S., & Das, S. (2015). Use of ICT in distance higher education with special reference to institute of distance and open learning of Gauhati university. Journal of Process Management-New Technologies(JPMNT).3(3):104-111.
Shafiepour Motlagh. F. & Elyasi. F. (2013). Offering a Model to Evaluate Relation of Use of Laptops, Tablets and IPads to Effective Learning Based Upon Mediation of Educational Motivation the case of teachers of smart high schools of Tehran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences,6(8):1038-1044.
Sivagami, A. & Samundeeswari, R.(2015).A Study on Use of Information & Communication Technology In Higher Education In Thanjavur District. International Journal of Management(IJM).6 (1):418-426.
Taleb, Z. & Hassanzadeh, F. (2015). Toward smart school: A comparison between smart school and traditional school for mathematics learning. Social and Behavioral sciences, 171, 90-95.