بررسی راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش آن است که راه حل های به کارگیری هر چه بیشتر فارغ التحصیلان دوره های آموزش مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش را بررسی نموده و به مسوولین امر پیشنهاد نماید. این راه حل ها در سه حیطه «بازنگری آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران آموزش و پرورش، «بازنگری محتوای دروس دوره های مدیریت آموزشی« و «همکاری و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در برنامه ریزی برای بهبود دوره های مدیریت آموزشی» بررسی شد.
روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است و جامعه آماری آن، شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه عمومی و فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی شاغل در آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال 84-83 است. تعداد کل جامعه آماری 300 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 161 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته ای شامل 41 سوال بسته پاسخ، بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت و یک سوال باز پاسخ بود، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، درصد، نمودار و جدول و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک متغیره، t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس، ضریب آلفای کرونباخ، و t2 هتلینگ استفاده شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، تایید فرضیات تحقیق را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها