بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم استان آذربایجان غربی در سال 94-95

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 مدیر گروه و دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. به منظور انتخاب نمونه آماری پژوهش ، 8 دبیرستان پسرانه و 8 دبیرستان دخترانه از بین 34 دبیرستان ناحیه یک ارومیه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس، از هر دبیرستان دو کلاس، در مجموع 16 کلاس به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب مجموع دانش آموزان شانزده کلاس 355 نفر ( 200 پسر و 155 دختر) حجم نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. روایی پرشنامه با استفاده از قضاوت متخصصان و پایایی ابزار مورد استفاده در تحقیقات قبلی تاییدشده و در این تحقیق نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه های انتظارات والدین،مشارکت والدین،انگیزه پیشرفت تحصیلی تایید شدند. برای آزمون فرضیه ها و مدل از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد و این آزمون با استفاده از spss نسخه 21 و لیزرل8/8 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نقش میانجی دارد ولی انتظارات والدین در این رابطه نقش میانجی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of parental expectations and parental involvement in the relationship between expectations of teachers with academic achievement in third grade students in West Azerbaijan Province 94-95

نویسندگان [English]

  • Rahm shirazi 1
  • Alireza Ghaleei 3
چکیده [English]

The aim of this study was to explore the mediating role of parent exceptions and parent involvement in the relation of teacher exceptions and academic motivation of students in third grade students in West Azerbaijan Province 94-95. This study is a surveying-describing study regarding its nature and methods of data gathering. To data gathering and to select research sample 8 of 8 High School girls' high school among 34 school districts were randomly classification selected Uremia in West Azerbaijan Province. To test the hypothesis and model correlation and multiple regression methods were used and the test using spss version 21 and LISREL 8/8 were analyzed. The findings show that parental involvement in the relationship between teacher expectations and student academic achievement, parental expectations in this respect the role of mediator, but no mediator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic motivation
  • Parent expectations
  • Parent involvement
رشید، خسرو.، ذاکری، علیرضا.، سلحشوری، احمد و کردنوقابی، رسول (1391). انگیزۀ تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه در رابطه با عوامل محیطی، نشریۀ علمی پژوهشی فناوری آموزش، 7(2): 99-108.‎
رمضانی،عباسعلی.، هدایتی،سیدپوریا.، فرجی،عبیداله.، خمسایی مریم و حیدری مکرر، محسن ( 1389)‌. بررسی میزان انگیزۀ تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل، ‌فصلنامه علمی پژوهشی رستمینه، دانشگاه علوم پزشکی زابل،2(3): 11-19.
زنجانی‌زاده، هما.، دانایی سیج، مجید و سلیمی نژاد، مهدی ( 1390). بررسی میزان مشارکت خانواده‌ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل مؤثر بر آن، جامعه شناسی آموزش و پرورش، 1(1): 71-101.
 مولوی، پرویز.، رستمی، خلیل.، فدایی نائینی، علیرضا.، محمدنیا، حسین و رسول زاده، بهزاد(‌1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزۀ تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 25(1): 58-53.
Beerenwinkel, A., & von Arx, M. (2016). Constructivism in Practice: an Exploratory Study of Teaching Patterns and Student Motivation in Physics Classrooms in Finland, Germany and Switzerland. Research in Science Education, 1-19.
Bowen, G., Hopson, L, Rose, R., &Glennie, E. (2012). Students’ perceived parental school behavior expectations and their academic performance: A longitudinal analysis. Family Relations, 61, 175-191.
Bowen, G., Rose, R., Powers, J., &Glennie, E. (2008).The joint effects of neighborhoods, peers, families on changes in the school success of middle school students. Family Relations, 57, 504-516.
Bryan, R. R., Glynn, S. M., & Kittleson, J. M. (2011). Motivation, achievement, and dvanced placement intent of high school students learning science. Science Education, 95(6), 1049–1065.
Cantley, C. (2005). Predicting Academic Intrinsic Motivation: The Role of Parents, Teachers, and Child Factors. Dissertation Abstracts International.66,11.
Davis-Kean, P. (2005). The influence of parent education and family income on child achievement: The indirect role of parental expectations and the home environment. Journal of Family Psychology, 19, 294-304.
Gonzalez, A. & Wolters, C. (2006). The relation between perceived parenting practices and achievement motivation in mathematics. Journal of Research in Childhood Education,21:203-217.
Gonzalez, A., Holbein, M., & Quilter, S. (2002). High school students’ goal orientations and their relationship to perceived parenting styles. Contemporary Educational Psychology, 27: 450-470.
Grolnick, W. S. (2016). Parental Involvement and children’s academic motivation and achievement. in building autonomous learners (pp. 169-183). Springer Singapore.
Hoge, D., Smit, E. & Crist, J. (1997). Four family process factors predicting academic achievement in sixth and seventh grade. Educational Research Quarterly, 21, 27.
Hruda, L.Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, K.E., Gheen, M., Kaplan, A., Kumar, R., Middleton, M.J., Nelson, J., Roeser, R. & Urdan, T. (2000). Manual for the Patterns of Adaptive Learning Scales: Univeristy of Michigan.
Kuperminc, G.P. Darnell, A.J. & Alvarez-Jimenez, A. (2008). parent involvement in the academic adjustment of Latino middle and high school youth: Teacher expectations and school belonging as mediators. Journal of Adolescence, 31, 469-483.
Lee, J. O. (1987). A path analytical approach to parents and teacher expectation effects on achievement for middle school students. [ph. D thesis]. Iowa State University.
Marrero, A. F. (2015). Dominican parents involvement in children's academic achievement and motivation (Doctoral dissertation, SAGE GRADUATE SCHOOL).
 Mau, W. (1997). Parental influences on the high school students’ academic achievement: A comparison of Asian immigrants, Asian Americans, and White Americans. Psychology in the Schools, 34: 267-277.
Nolen, A. L. (2002). A predictive model for high school academic expectations: Factors influencing adolescents, their parents, and their teachers[ph. D thesis]. Baylor University.
Ricard, N. C. & Pelletier, L. G. (2016). Dropping out of high school: The role of parent and teacher self-determination support, reciprocal friendships and academic motivation. Contemporary Educational Psychology.
Ryan, R. & Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
Seyfried, S. F. & Chung, I. J. (2002). Parent involvement as parental monitoring of student motivation and parent expectations predicting later achievement among African American and European American middle school age students. Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work, 11(1-2), 109-131.
Sheldon, S. B. & Epstein, J. L. (2007). Parent survey on family and community involvement in the elementary and middle grades. Baltimore: Center on School, Family, and Community Partnerships, Johns Hopkins University.
Taylor, L.C., Hinton, I.D. & Wilson, M.N. (1995). Parental influences on academic performance in African-American students. Journal of Child and Family Studies, 4: 293-302.
Toston, LaShonda(2013). Home and school factors and their influence on students' academic goal orientation and motivation. [ph. D thesis]. University of Southern California.
Weinstein, R. & Middlestadt, S. (1979). Student perceptions of teacher interactions with male high and low achievers. Journal of Educational Psychology, 71, 421-431.
Woolley, M.E., Kol, K.L. & Bowen, G.L. (2009). The social context of school success for Latino middle school students: Direct and indirect influences of teachers, family, and friends. The Journal of Early Adolescence, 29, 43-70.
Yamamoto, Y. & Holloway, S. (2010). Parental expectations and children’s academic performance in sociocultural context. Educational Psychology Review, 22, 189-214.
Zhan, M. (2006).Assets, parental expectations and involvement and children’s educational performance. Children and Youth Services Review, 28, 961-975.
Wentzel, K., Wigfield, A., & Miele, D. (Eds.). (2009). Handbook of motivation at school. Routledge.pp.459-477.