اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا (س)، مدرس گروه روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه است. بدین منظور پانزده نفر از اساتید برجستۀ دانشگاه‌های سراسری، آزاد و پیام نور بیرجند که طی یک دورۀ پنج‌ساله در ارزیابی‌های دانشجویان از کیفیت تدریس بالاترین نمره را کسب کرده بودند، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌‌ها از طریق مصاحبه و پیشینۀ موضوع جمع‌‌آوری شدند و با روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. براساس نتایج اساتید معتقدند تدریس اثربخش دو دسته نیازهای علمی و پرورشی دانشجویان را برطرف می‌نماید. در این پژوهش، بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه الگویی برای تدریس اثربخش ارائه شده است. بر پایۀ نتایج، توانایی استاد در انتقال توان‌مندی‌ها و ویژگی‌های خود به دانشجویان در اثربخشی تدریس نقش اساسی دارد لذا لازم است اساتید به توانایی انتقال توجه ویژه‌ای داشته باشند. همچنین تدریس اثربخش، بر حسب ماهیت رشته‌های تحصیلی متفاوت است، و نیز دانشجویان اساتیدشان را بر اساس توان‌مندی آن‌ها (نه نگرش شخصی) ارزیابی می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attributions of Successful Professors in Effective Teaching based on Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

  • Leila Talebzade Shoshtari 1
  • Ahmad Khamesan 2
  • Hadi Pourshafei 2
1 Psychology/ Birjand Univercity
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify Attributions of successful professors in effective teaching based on “Grounded Theory” method. For this purpose, 15 dominant professors from Birjand, Azad and Payame Noor universities that had obtained the higher grades in student assessment for quality of teaching, for five past year period, were selected by targeted sampling. The data has been collected from interview and the research background. Data were analyzed by open coding, axial coding and selective coding. In this research based on grounded theory a model for effective teaching is exhibited. Results showed that the core concept is the professor’s ability to transfer his/her capabilities and characteristics to students, and professors must pay special attention to ability to transfer capabilities. Professor’s definitions for effective teaching were different according to different nature of courses. Results also showed that students evaluate their professors based on his/her Capabilities not their personal attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Teaching
  • Successful Professors
  • Grounded Theory
اسدی، محمد.، غلامی، خلیل و بلندهمتان، کیوان (1394). عوامل و ‌مؤلّفه‌های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان، فصلنامۀ اندیشه‌های نوین تربیتی، 11(1): 149 ـ 123.

عبدی، حمید.، نصر، احمدرضا.، میرشاه جعفری، سید ابراهیم و ربیعی، مهدی‌(1390). رابطۀ دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، اندیشه‌های نوین تربیتی،7(4): 81 ـ 92.

نیک‌نشان، شقایق، نصر اصفهانی، احمد رضا، میرشاه جعفری، ابراهیم و انصاری، مریم (1388). میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان و عادی، اندیشه‌های نوین تربیتی، 5‌(4): 90 ـ 67.

Aggarwal Khandelwal, K. (2009). Effective Teaching Behaviors in the College Classroom: A Critical Incident Technique from Students’ Perspective. International Journal of Teaching and learning in Higher Education, 21,‌(3): 299-309.

Benzines, K., M., & Allen, M. N. (2001). Symbolic interactionism as a theoretical perspective for multiple method research. Journal of Advanced Nursing, 33, (4): 541-547.

Carpenter, B. & Tait, G. (2001). The rhetoric and reality of good teaching: A case study across three faculties at the Queensland University of Technology. Higher Education, 42: 191-203.

Corbin, Y., & Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, 13: 3-21.

Devlin, M., & Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development, 29, (2): 111-124.

Ghonji, M., Khoshnodifar, Z., Hosseini, S. M., & Mazloumzadeh, S. M. (2014). Analysis of the some effective teaching quality factors within faculty members of agricultural and natural resource colleges in Tehran University. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 1-7.

Glaser, B. (2002). Conceptualizations: On theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1, (2): 1-3.

Glaser, B., & Strauss, A. (1965). Awareness of Dying. Chicago: Aldine.

Gullason, E. (2009). A Complication and Synthesis of Effective Teaching Strategies in the Economics Discipline. Journal of Business & Economic Studies, 15, (2): 83-95.

Gurney, P. (2007). Five factors for effective teaching. New Zealand Journal of teachers’ work, 2(4): 89- 98.

Heacock, E., & Hollander, J. (2011). A grounded theory approach to development suitability analysis. Landscape and Urban Planning, 109-116.

Joo, J. (2011). Adoption of Semantic Web from the perspective of technology innovation: A grounded theory approach. International Journal of Human-Computer Studies, 69: 139-154.

Jordan, A., Glenn, C., & McGhie-Richmond, D. (2010). An integrated professional development model for effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26: 1687-1694.

Kelly, C. (2007). Student`s perceptions of effective clinical teaching revisited. Nurse education today, 27: 885- 892.

Kempster, S., & Parry, K., W. (2011). Grounded Theory and leadership research: A critical realist perspective. The Leadership Quarterly, 22: 106-120.

Kuijpers, J., M., Houtveen, A., M., & Wubbels, T. (2010). An integrated professional development model for effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26: 1687-1694.

McKeown, R. (2011). In to the classroom: a practical guide for starting student teaching. USA: Torchbearer texts.

Morse, J., M., & Richards, L. (2002). Read me first for a user’s guide to qualitative methods. London: Sage.

Ng, W., Nicholas, H., & Williams, A. (2010). School experience influences on pre-service teachers’ evolving beliefs about effective teaching. Teaching and teacher Education, 26: 278-289.

Opdenakker, M., Ch., & Damme, J., V. (2006). Teacher characteristics and Teaching styles as effectiveness enhancing factors of classroom practice. Teaching and teacher education, 22, 1-21.

Papathanassis, A., & Knolle, F. (2011). Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded theory approach. Tourism Management, 32: 215-224.

Priest, H., Robert, P., & Woods, L. (2002). An Overview of three different approaches to interpretation of qualitative data. Nurse Researcher, 10: 30-40.

Rama, S. (2011). Professor’s performance for effective teaching (Kosovo case). Procedural Social and Behavioral Science, 12, (1): 117-121.

Schonwetter. DJ., Lavigne S., Mazurat R., Nazarko O. (2006). Student` perceptions of effective classroom and clinical teaching in dental and dental hygiene education. Journal of dental education, 70(6): 624- 635

Zhang, L., F. (2009). From conceptions of effective teachers to styles of teaching: Implications for higher education. Learning and individual Differences, 19: 113-118.