بررسی مقدماتی خصوصیات روانسنجی مقیاس چند بعدی رفتار بی توجهی: فرم کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 دانشجوی دکتر مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چند بعدی رفتار بی توجهی در کودکان بود. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش آموزان دوره اول مقطع متوسطه شهر اردبیل (سال تحصیلی 94-93) بودند. نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس (203 دختر و 197 پسر) انتخاب شدند و به پرسش‌نامه پاسخ دادند. اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضریب همسانی درونی مقیاس 74/0 و اعتبار خرده مقیاس‌ها قابل قبول بودند. ضریب روایی مقیاس نیز مطلوب بود. همچنین تفاوت آماری معناداری بین دختران و پسران براساس خود‌گزارشی آنها از رفتار بی‌توجهی والدین وجود داشت. دختران بیشتر مورد رفتار بی‌توجهی والدین قرار گرفته بودند. براساس مدل تحلیل عاملی تاییدی سه عامل به دست آمد: نیازهای جسمانی، حمایت عاطفی و نظارت والدین. براساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت که مقیاس بی‌توجهی به کودکان (MNBS-CR)، ابزاری روا و معتبر برای سنجش رفتار بی‌توجهی والدین است و می‌تواند در پژوهش‌های داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study of psychometric properties the children self-report measure of neglectful behavior by parents (MNBS-CR)

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeisharif 1
  • Maliheh Fathijenaghard 2
  • Fatemeh Rezaei Sharif 3
  • Seid Javad SEIFI 4
2 MA
4 university of Mohaghegh
چکیده [English]

The purpose of present study is investigating psychometric properties of a multidimensional children self-report measure of neglectful behavior by parents. The statistical population of this study was all students of the first grade of high school in Ardabil (Academic year, 2013-2014). The sample was selected using a convenience sampling method (consists of 203 girl, 197 boys) and answered the questionnaire. The data were analyzed. The scale internal consistency coefficients was 0/74.The subscale reliabilities were acceptable and validity coefficients were appropriate. Also there was significant statistically difference among boys and girls participants according to their self-report of neglectful behavior by parents. The girls were more neglectful behavior by parents. According the model Confirmatory Factor analysis revealed three factors: Physical Needs, Emotional Support, and Parental Monitoring. Based on results can be said, the MNBS-CR scale is valid and reliable instrument for assessment the neglectful behavior by parents and can be used in internal research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity
  • reliability
  • childeren
  • self-report measure of neglectful behavior
  • MNBS-A
ترکاشوند، فاطمه.، جعفری، فاطمه.، رضائیان، محسن.، شیخ فتح الهی، محمود (1390). بررسی شیوع کودک آزاری و برخی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در داننش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهر زنجان، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12، (6): 469-447.

حبیب‌پور، کرم و صفری، رضا (1391). راهنمایی جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمّی). تهران: لویه

سرمد، زهره.، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.

سلمانی، نیره.، حسینی، سیده وحیده و احمدی، فضل الله (1386). بررسی‌ فاکتورهای مؤثر در شیوع سوء رفتار و بی توجهی دوران کودکی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه دانشکدۀ پرستاری و مامایی، 3(5): 116-112

ظرف‌ساز بنیسی، مریم (1390). کودک آزاری انواع دارد. ماهنامه شهرزاد، 1390(21): 54.

عربگل، فربیا (1388). کودک آزاری چیست، مجله کودک، 1388(158): 24

لعلی، محسن و عابدی، احمد (1387). بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیناران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان، مطالعات روان‌شناختی، 4(4): 94-81.

 ناستی‌زائی، ناصر (1386). مقایسه انواع کودک آزاری در دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه زاهدان، مجله مطالعات علوم تربیتی، 1(2): 104-91.

نظری، علی محمد.، امینی‌منش، سجاد و شاهینی، علی (1391). ساختار خانوده، نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان و نوجوانان پسر بزهکار و بهنجار، پژوهش در سلامت روان شناختی، 6(4): 68-60.

نقوی، اعظم.، فاتحی‌زاده، مریم و عابدی، محمدرضا (1384). بررسی پدیدۀ کودک آزاری و آثار عاطفی و شخصیتی آن بر نوجوانان و نوجوانان دختر اصفهان، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 35(2):221-187

هومن، حیدر علی (1381). اندازه گیری‌های روانی و تربیتی: فن تهیه تست و مقیاس. تهران: پارسا.

حسن خانی، زهرا.، نجات، سحرناز.، مجد‌زاده، رضا.، مهرام، منوچهر و افلاطونی، علی‌(1392). طراحی پرسشنامۀ کودک آزاری در ایران، مجله دانشکده بهداشت و انیستتوی تحقیقات بهداشتی. 11(3): 29-38.

Al-Mahroos, F. Abdulla, F., Kamal, S., Al-Ansari, A. (2005). Child abuse: Bahrain’s experience. Child Abuse and Neglect, 29,187-193.

Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C., Perry, B. D., Dube, S. R. & Giles, W. H. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256(3):174-86

Beeghly, M., & Cicchetti, D. (1994). Child maltreatment, attachment, and the self-system: Emergence of an internal state lexicon in toddlers at high social risk. Development and Psychopathology, 6, 5–30.

Berger, L. M. (2005). Income, family characteristics, and physical violence toward children. Child Abuse and Neglect, 29, 107-133.

Black, D. A., Smith Slep, A. M., Heyman, R. E. (2001). Risk factors for child psychological abuse. Aggression and Violent Behavior, 6, 189-201.

Curitiba. Secretaria Municipal de Saúde. (2008). Network Protocol for the Protection of Children and Adolescents at risk for violence (3rd ed.). Curitiba: SecretariaMunicipal de Curitiba.

Currie, Janet; Spatz Widom, Cathy (2010). Long-Term Consequences of Child Abuse and Neglect on Adult Economic Well-Being, Child Maltreatment, 15(2): 111-120.

Dadds, M. R., & Salmon, K. (2003). Punishment insensitivity and parenting: Temperament and learning as interacting risks for antisocial behaviour. Clinical Child and Family Psychology Review, 6(2): 69–86.

 Donohue, Brad (2014). Coexisting Child Neglect and Drug Abuse in Young Mothers: Specific Recommen dationsfor Treatment Based on a Review of the Outcome Literature. Behavior Modification, 2014(28): 206- 233.

 Dubowitz, Hoard; Villodas, Miguel T; Litrownik, Alan J; Pitts, Steven C; Hussey, Jon M; Thompson, Richard; Black, Maureen M; Runyan, Desmond (2011). Psychometric properties of a youth self- report measure of neglectful behavior by parents. Child Abuse & Neglect, 35(2011) 414- 424.

Finzi, R., Ram, A., Har-Even, D., Shnit, D., Weizman, A. (2001). Attachment styles and aggression in physically abused and neglected children. Journal of Youth and Adolescence, 30, 769-785.

Garwood., Lara Gerassi, M.S.W., Melissa Jonson-Reid., Katie Plax, and Brett Drake. (2015). More Than Poverty: The Effect of Child Abuse and Neglect on Teen Pregnancy Risk. Journal of Adolescent Health, 57; 164-16.

IndexMundi. (2014). Suriname Demographics Profile 2013. Retrieved from: http://www.indexmundi.com/suriname/demographics profile.html (accessedAugust 2014).

 Judith S, Cuno SPM Uiterwaal, KarelGMMoons, Edward ES Nieuwenhuis, Elise Mvan de Putte (2011). Child abuse inventory atemergency rooms: CHAIN-ER rationale anddesign. BMC Pediatr.2011(11): 91.

Kantor GK, Holt MK, Mebert CJ, Straus MA, Drach KM, Ricci LR, MacAllum CA, Brown W(2004). Development and preliminary psychometric properties of the multidimensional neglectful behaviour scale-child report. Child Maltreat. 9(4):409-28.

Kaplan, S.J; Pelcoritz, D; & Labruna, V (1999). Child and Adolescent Abuse and Neglect Research: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of child and Adolescent Psychiatry, 1999(38): 1214-1222.

Kim, J., & Cicchetti, D. (2010). Longitudinal pathways linking child maltreatment, emotion regulation, peer relations, and psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 706–716.

Marvasti, J. A. (2000). Child suffering in the world: child maltreatment by parents, culture and governments in different countries and cultures. Manchester: Sexual Trauma Centre Publication.

Mason, J., Children and Youth Services Review (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.011

Moura, A. T. M. S., & Reichenheim, M. E. (2005). Are we detecting family violence against children in health services? Experience of a public service of Riode Janeiro, Brazil. Caderno de Saúde Pública, 21(4): 1124–1133.

Nico, MT, Marc T, Bruce M (2003). Majour Finding the Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect. J Child Abuse & Negl, 27(12): 1427-1439.

Paranjothy S, Broughton H, Adappa R, Fone D (2009). Teenage pregnancy: Who suffers? Arch Dis Child 2009; 94:239e45.

Pollak, S. D., Cicchetti, D., Hornug, K., & Reed, A. (2000). Recognizing emotion in faces: Developmental effects of child abuse and neglect. Developmental Psychology, 36,679–688.

Sarah K. Gaensbauer, T. J. (1982). Regulation of emotional expression in infants from two contrasting caretaking environments. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 21(2):163–170.

Shahar, G. (2001). Maternal personality and distress as predictors of child neglect. Journal of Research in Personality, (35): 537-545.

Shipman, K. L., & Zeman, J. (1999). Emotional understanding: A comparison of physically maltreating and no maltreating mother–child dyads. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 407–417.

Silva Franzin, L.C., Olandovski, M., Vettorazzi, M.L.T., Werneck, R.L., Moyses, S.J., Kusma, S.Z., Moyses, S.T. (2014). Child and adolescent abuse and neglect in the city of Curitiba, Brazil. Child Abuse and Neglect, In Press.

Wahly & Wong. (2003). Textbook of Pedeatric, Nursing: London.

Wiehe, V. R. (2003). Empathy and narcissism in a sample of child abuse perpetrators and a comparison sample of foster parents. Child Abuse and Neglect, 27, 541-555.

Young, J.C., Widom, C.S. (2014). Long-term effects of child abuse and neglect on emotion processing in adulthood. In Press.

Zielinski, s. Heather A. & Pamela, H.(2017) The Identification of Psychosocial Risk Factors Associated With Child Neglect Using the WE-CARE Screening Tool in a High-Risk Population. Journal of Pediatric Health. 31( 4) :470-475